Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647393

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 maja 2010 r.
V SA/Wa 1884/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Zawiślak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi A. D. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

A. D. w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi wystąpił z wnioskiem na urzędowym formularzu PPF z 23 marca 2010 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku oraz w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący wskazał, iż samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, utrzymuje się z dochodów w wysokości 500 złotych. Skarżący wyjaśnił, iż posiada nieruchomość rolną o powierzchni 20 ha. Innych nieruchomości, zasobów pieniężnych i przedmiotów wartościowych nie posiada.

W związku z tym, iż złożone oświadczenia okazały się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych wnioskodawcy zarządzeniem z 24 marca 2010 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku przez udzielenie odpowiedzi na postawione pytania i nadesłanie stosownych dokumentów, w terminie siedmiu dni pod rygorem rozpoznania wniosku w oparciu o posiadane dokumenty.

W dniu 18 kwietnia 2010 r. (data nadania) skarżący wskazał, iż samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie uzyskuje dopłat z ARiMR (obecnie toczy się spór) i nie wynajmuje sprzętów gospodarstwa rolnego. Oświadczył, iż nie wie na podstawie jakiego tytułu prawnego mieszka, gdyż spółdzielnia na drodze sądowej dochodzi od wnioskodawcy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Skarżący obecnie nigdzie nie pracuje, uzyskuje jedynie zaliczkę emerytalną w wysokości 500 złotych. Ponadto posiada rachunki bankowe z łącznym saldem w wysokości 6,43 złotych, nie posiada natomiast majątku ruchomego znacznej wartości, lokat oraz nie uzyskuje pomocy finansowej od instytucji i osób trzecich. Dodatkowo skarżący wskazał, iż uzupełni dodatkowe oświadczenie o zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego i dowód przelewu zaliczki emerytalnej. Do pisma wnioskodawca załączył wyciągi z rachunków bankowych.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważyć należało, co następuje:

Zgodnie z zasadą obowiązującą w postępowaniu przed sądem administracyjnym - wyrażoną w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. - strona ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Prawo pomocy stanowi wyjątek od tej zasady i może być przyznane osobie fizycznej, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). Powyższe oznacza, że omawiana instytucja, powinna być stosowana w przypadku osób charakteryzujących się trudną sytuacją materialną.

Zasadność wniosku skarżącego rozpatrzono zatem w dwóch aspektach, tj. z jednej strony uwzględniono wysokość obciążeń finansowych, jakie będzie on zobowiązany ponieść w postępowaniu, z drugiej zaś strony jego możliwości finansowe. Na obecnym etapie postępowania na wysokość obciążeń finansowych, do poniesienia których wnioskujący byłby zobowiązany składa się w przedmiotowej sprawie wpis od skargi w wysokości 200 złotych. W tutejszym Wydziale V WSA w Warszawie ze skarg A. D. obecnie toczą się 2 postępowania, łączna wysokość wpisów we wszystkich sprawach wynosi 300 złotych. W takim też zakresie rozpoznano powyższy wniosek.

Biorąc pod uwagę znajdujące się w aktach sprawy oświadczenia o stanie majątkowym i porównując je z obciążeniami wynikającymi z obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz innych mogących powstać w przyszłości kosztów postępowania należało uznać, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do udzielenia skarżącemu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Oceniając wniosek skarżącego wzięto pod uwagę sytuację rodzinną, majątkową, oraz dochody. Dochód uzyskiwany przez skarżącego z zasiłku emerytalnego i gospodarstwa rolnego (o słabej klasie ziemi - V, VI klasa), po uwzględnieniu koniecznych wydatków, pozwala wyłącznie na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb życiowych. Ponadto wzięto pod uwagę, iż skarżący nie posiada oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.

Dodatkowo należy zauważyć, iż mimo zobowiązania skarżącego do nadesłania dodatkowych dokumentów (zaświadczenia o wysokości zasiłku i zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego), znajdujące się w aktach sądowych i administracyjnych dokumenty pozwoliły na dokonaną w niniejszym postanowieniu ocenę sytuacji majątkowej skarżącego.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.