Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1553721

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 września 2014 r.
V SA/Wa 1872/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sędziowie WSA: Beata Krajewska, Mirosława Pindelska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2014 r. sprawy ze skargi G. H. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rozstrzygnięcie Ministra Gospodarki z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej w niniejszej sprawie jest ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, dokonana przez Ministra Gospodarki (zwanego dalej: "Ministrem"), w ramach procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla Działania 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjności".

Minister dokonał oceny w następującym stanie faktycznym:

Spółka z o.o. "(...)" z siedzibą w W. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu pod tytułem "Innowacyjne Centrum Fizjoterapii Obrzęków Limfatycznych". Jako cel planowanego projektu wskazano wprowadzenie na rynek międzynarodowy innowacji produktowej o skali światowej w postaci zintegrowanych usług fizjoterapii z wykorzystaniem funkcjonalnego plastra pobudzającego układ limfatyczny.

W opisie projektu wskazano, iż wnioskująca Spółka opracowała w 2013 r., w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych, zaawansowaną technologię świadczenia zintegrowanych usług fizjoterapii, która łączy różnorodne techniki diagnozy, terapii manualnej, aplikacji plastra pobudzającego układ limfatyczny, nowy sposób drenażu z wykorzystaniem pola magnetycznego z najnowszymi rozwiązaniami kinezyterapeutycznymi, tworząc całkowicie nową i innowacyjną metodę szybkiej, skutecznej i wydajnej terapii obrzęków limfatycznych. Funkcjonalny plaster pobudzający układ limfatyczny jest produktem nowym, nie mającym obecnie odpowiednika na rynku i został objęty ochroną wyłącznych praw własności przemysłowej w postaci zgłoszenia wynalazku pt. "(...)" nr (...), co do którego sprawozdanie o stanie techniki nie podważyło zdolności patentowej wynalazku.

Pismem z dnia (...) maja 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (zwana dalej: "PARP") poinformowała Spółkę, iż jej wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny w wyniku weryfikacji zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej obligatoryjnej.

Zdaniem organu, projekt nie spełnia następujących kryteriów:

1)

kryterium nr 3 "Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata bądź technologii, która jest stosowana dłużej niż 3 lata pod warunkiem, że stopień rozprzestrzenienia tej technologii na świecie w danej branży nie przekracza 15%",

2)

kryterium nr 4 "W wynikli realizacji projektu zostanie wprowadzony na rynek nowy lub zasadniczo ulepszony produkt (kryterium nie dotyczy projektów prowadzących do powstania produktów nie posiadających desygnatu materialnego)",

3)

kryterium nr 5 "Nowy lub zasadniczo ulepszony produkt będący wynikiem realizacji projektu wykazuje użyteczność dla potencjalnych odbiorców oraz posiada przewagi konkurencyjne w stosunku do oferty innych podmiotów działających w branży".

W zakresie kryterium nr 3 podniesiono w uzasadnieniu, iż wskazane we wniosku twierdzenia dotyczące projektu mają charakter "życzeniowy". Zdaniem organu, Spółka opracowała jedynie produkt zgłoszony ostatecznie jako wynalazek (plaster limfatyczny), natomiast nie zostały przeprowadzone żadne badania, które uzasadniałyby takie a nie inne połączenie metod diagnostycznych i terapeutycznych. Kompleksowość podejścia do terapii obrzęków limfatycznych nie jest - zdaniem PARP - czymś nowym, a raczej stanowi zasadę ich leczenia, podobnie jak indywidualizacja planu terapeutycznego. Odnosząc się do publikacji naukowych, na które Spółka powołała się we wniosku - m.in. opinii prof. dr hab.n. med. P. S. z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. (...) w W. z dnia (...) grudnia 2013 r. - organ zauważył, iż wnioskująca nie załączyła przedmiotowej opinii ani nie przedstawiła istotnych jej fragmentów, zaś cytowana literatura często pochodzi ze znacznie wcześniejszego okresu i dotyczy różnych metod terapii stosowanych w obrzęku limfatycznym. W ocenie PARP, z wniosku wynika, że sama technologia nie stanowi głównej osi projektu, sam projekt zawiera wiele elementów pobocznych, a wydatki kwalifikowane nie służą uruchomieniu technologii. Wnioskodawca przedstawił spis źródeł będących podstawą do stwierdzenia innowacyjności technologii, jednak cytuje dość stare dane (jak na potrzeby analizy). Przedstawione elementy innowacyjne usługi wcale takie nie są. Poszczególne wymienione etapy są znane i stosowane. Organ zarzucił, iż podane parametry nie są uwiarygodnione, nie odniesiono się do konkretnych wartości dla innych terapii, a jedynie stwierdzono, że proponowana usługa daję poprawę parametrów o określone wartości (bez podania wartości bazowych odnośnika). Zdaniem PARP, powołanych danych nie można zweryfikować, a więc i dokonać obiektywnej oceny.

Uzasadniając zakwestionowanie kryterium nr 4 PARP zauważyła, iż kompleksowość podejścia do terapii obrzęków limfatycznych nic jest czymś nowym, a raczej stanowi zasadę ich leczenia, zgodnie z ogólnymi zasadami fizjoterapii. Nie zawsze możliwe jest to do realizacji z uwagi na wątłość środków finansowych i niedostateczną dostępność do różnych form postępowania terapeutycznego w systemie ochrony zdrowia. W ocenie organu, wnioskodawcy chodzi jedynie o stworzenie rozbudowanego, wieloprofilowego ośrodka rehabilitacyjnego z zapleczem diagnostycznym i badawczym, niekoniecznie niezbędnym dla celów terapii obrzęków limfatycznych, a uzasadnienie dla tej rozbudowy jest niedostateczne. Zdaniem PARP, wdrażane usługi nie stanowią zasadniczego ulepszenia w stosunku do oferty rynkowej, a są działaniami zachowawczymi i stanowią odpowiedź na działania konkurencji. Sama technologia plastrów z racji zastosowania w medycynie musi przejść proces rejestracji i dopuszczenia do użytkowania. Brak jest informacji o tym, kto będzie producentem plastrów, brak także danych które pozwalają na obiektywną ocenę tego zagadnienia, zaś bezpośrednim wynikiem realizacji projektu - w ocenie PARP - nie będzie wdrożenie zasadniczo ulepszonego produktu na rynek.

Odnosząc się do kryterium nr 5 organ podniósł, iż nie kwestionuje się wprawdzie tego, że "plaster limfatyczny" może być nowym rozwiązaniem technicznym, jednakże na podstawie przedstawionych we wniosku informacji można przyjąć, że zawarte we wniosku stwierdzenia są jedynie optymistycznymi założeniami Spółki. PARP zauważyła przy tym, iż wnioskująca nie przewidziała żadnych ograniczeń do stosowania wynalazku, przeciwwskazań do niego, nie opisano także żadnych wyników badań własnych przedsiębiorcy, w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa proponowanej technologii. Zdaniem organu, przedstawiona przez Spółkę analiza popytu na rynku, stanowi jedynie założenia nie poparte konkretnymi danymi, będącymi podstawą do zastosowania takiego rozkładu udziału pacjentów krajowych i zagranicznych, czy ilości świadczonych usług. Organ zauważył, iż we wniosku wskazano korzyści świadczonej usługi, jednak nie odniesiono podanych wartości do innych usług świadczonych przez konkurentów (brak wartości bazowej), stwierdzono jedynie, że uzyskana zostanie poprawa parametrów o podaną wartość ale nie uwiarygodniono przedstawionych twierdzeń i nie poparto odnośnikami do produktów konkurencyjnych/substytucyjnych, nie określono także fazy cyklu życia tych produktów.

Spółka złożyła na powyższą informację protest z dnia (...) maja 2014 r. w zakresie oceny zakwestionowanych kryteriów merytorycznych obligatoryjnych, tj. kryteriów nr 3, 4 i 5.

Odnosząc się do kryterium nr 3 Spółka zauważyła, iż dokonana ocena odbiega od treści wniosku oraz wymogów zawartych w "Przewodniku po kryteriach wyboru finansowych operacji w ramach PO IG" (zwanego dalej: "Przewodnikiem po kryteriach"), "Instrukcji wypełniania wniosku o dofinasowania realizacji projektu w ramach PO IG Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" (zwanej dalej: "Instrukcją wypełniania wniosku") oraz "Regulaminem przeprowadzania konkursu w ramach PO IG Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" (zwanym dalej: "Regulaminem konkursu"). Skarżąca wyprowadziła generalną tezę, iż zawarty w Przewodniku po kryteriach zapis, iż "ocena kryterium jest dokonywana na podstawie opisu w pkt 16 oraz 20 wniosku", nie jest tożsamy ze stwierdzeniem, że ocena jest przeprowadzana wyłącznie na podstawie pkt 16 oraz 20 wniosku. Zauważyła następnie, iż w pkt 21 wniosku, na stronie 61, został opisany zakres prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Spółkę. Zatem przy ocenie aspektu wskazanego przez oceniającego, a dotyczącego badań, na podstawie których została opracowana koncepcja nowej technologii świadczenia zintegrowanych usług fizjoterapii oraz koncepcja zintegrowanych usług fizjoterapii, powinna zostać wzięta pod uwagę treść pkt 21, z którą ocena stoi w sprzeczności. Natomiast zgodnie z powołanymi regulacjami, zakresu przeprowadzonych prac B+R nie należy opisywać ani w pkt 16 ani pkt 20 wniosku.

Skarżąca zarzuciła organowi, iż nie ma możliwości zacytowania literatury opisującej nową technologię świadczenia zintegrowanych usług fizjoterapii z wykorzystaniem funkcjonalnego plastra pobudzającego układ limfatyczny, gdyż jako technologia nowa i będąca autorskim projektem (...), nie była przedmiotem żadnych publikacji. Wskazano przy tym, iż zacytowana we wniosku literatura pochodzi z lat 1999-2011, natomiast referencyjna dokumentacja patentowa z lat 1988-2008. Jest to ściśle związane z faktem, iż obecnie dostępne terapie obrzęków limfatycznych na świecie znajdują się w fazie dojrzałości i są znane od kilkudziesięciu lat. Spółka podniosła także, iż zarzut dotyczący niedołączenia do wniosku o dofinansowanie opinii prof. S. stoi natomiast w sprzeczności z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku. W tym zakresie podniesiono, iż wniosek został złożony za pośrednictwem Generator Wniosków, który daje możliwość załączenia do wniosku o dofinansowanie wyłącznie zamkniętego katalogu załączników, co powoduje, że Spółka nie miała technicznej możliwości załączenia omawianej opinii.

Spółka zauważyła, iż w pkt 25 wniosku wskazano związek każdego wydatku kwalifikowanego w projekcie z wdrożeniem technologii i funkcję jaką będzie sprawował w procesie realizacji usługi (wytwarzania plastra), które to informacje są spójne z informacjami zawartymi w pkt 16 i pkt 20 wniosku. Niezależnie od tego zauważono, iż PARP uznał za spełnione kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 8, wobec czego podnoszenie zarzutu, że wydatki nie służą uruchomieniu technologii, stoi w sprzeczności z oceną dokonaną w ramach kryterium nr 8.

Odnosząc się do kwestionowanej innowacyjności projektu zauważono, iż wprawdzie niektóre elementy procesu świadczenia usługi są znane i stosowane, jednakże nie oznacza to, że całościowy proces jest znany i stosowany. Nie jest również zgodne z prawdą, że wszystkie elementy zaproponowanego przez Spółkę procesu są znane i stosowane, gdyż nowa technologia zawiera istotne elementy niestosowane i niemożliwe do zastosowania w obecnych terapiach obrzęków limfatycznych.

Skarżąca wskazała także, iż niezasadny jest zarzut braku wartości bazowych (wartości dla innych terapii), bowiem zostały one przytoczone m.in. w pkt 17.1, 17.3, 17.5, 17.6 oraz 19 wniosku. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, informacje takie dotyczą produktu, a nie technologii i powinny zostać zawarte w pkt 17 i 19 wniosku, gdzie zostały zawarte.

W ramach drugiego z kwestionowanych kryteriów (kryterium nr 4), Spółka podniosła, iż zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach, przedmiotem oceny w tym kryterium są przede wszystkim analiza zmian dokonanych na produkcie oraz istotność tych zmian dla końcowego odbiorcy, w kontekście wprowadzenia na rynek docelowy zasadniczo ulepszonego produktu. Ocena jednak nie odnosi się do aspektów, które powinny być przedmiotem oceny w tym kryterium ani do produktów wprowadzanych na rynek przez Spółkę, a przedstawione stwierdzenia dotyczą oceny ogólnego stanu systemu służby zdrowia, zamiast treści wniosku o dofinansowanie.

Spółka zauważyła, iż we wniosku opisano na czym polega ulepszenie produktu, m.in. w pkt 17 wniosku wskazano, iż zintegrowane usługi fizjoterapii zostały znacząco wzbogacone o nowe elementy niestosowane i niemożliwe do osiągnięcia w obecnych terapiach obrzęków limfatycznych. Wskazano również, że zmiany wprowadzone na usłudze nie są lekkimi modyfikacjami rozwiązań dostępnych na rynku, o czym świadczą parametry nowej usługi i ich porównanie do parametrów terapii obecnie stosowanych. Informacje te zostały zawarte w pkt 17.3, pkt 17.5 oraz przede wszystkim w pkt 19 wniosku, w którym zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku należy wyspecyfikować kryteria/parametry (charakteryzujące cechy fizyczne lub użytkowe) nowego/zasadniczo ulepszonego produktu przesądzające o jego innowacyjności na rynku światowym. Wskazane parametry poszczególnych cech zasadniczo ulepszonej usługi wykazują poprawę tych parametrów, w stosunku do wartości bazowych (analogicznych cech) charakterystycznych dla obecnie dostępnych na rynku terapii, o kilkadziesiąt do kilku tysięcy procent dla każdej z cech innowacyjnych usługi.

Zdaniem skarżącej, oceniający nie odnosi się do drugiego innowacyjnego produktu, czyli funkcjonalnego plastra pobudzającego układ limfatyczny, jednakowoż w pkt 17.3, pkt 17.5 oraz w pkt 19 wniosku zostało zawarte szczegółowe porównanie cech funkcjonalnych/użytkowych nowego produktu do substytucyjnych terapii dostępnych obecnie na rynku, wraz z kompletem danych liczbowych (wartości bazowych i docelowych), z których wynika, że funkcjonalność i użyteczność nowego produktu jest w zależności od danej cechy poprawiona o od 50% do min. 2300%, co również nie stanowi "lekkiej modyfikacji", lecz spektakularną zmianę.

W zakresie trzeciego z zakwestionowanych kryteriów (kryterium nr 5) Spółka zauważyła, iż oceniający w żaden sposób nie odnosi się do zagadnień, które zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach winny być brane pod uwagę przy ocenie, zamiast tego odnosi się do takich kwestii jak: ograniczenia "do stosowania wynalazku/przeciwwskazań do niego", opisanie "wyników badań własnych przedsiębiorcy" czy też "na ilu i jakich pacjentach sprawdzono skuteczność i bezpieczeństwo", które nie są przedmiotem oceny w tym kryterium.

Spółka zwróciła uwagę, iż w pkt 17 wniosku zostały przedstawione dwa nowe lub zasadniczo ulepszone produkty: "zintegrowane usługi fizjoterapii z wykorzystaniem funkcjonalnego plastra pobudzającego układ limfatyczny" oraz "funkcjonalny plaster pobudzający układ limfatyczny". Zarzuciła przy tym, iż "konieczność korzystania z pomocy wyspecjalizowanego personelu" została wykazana we wniosku jako wada innych metod terapii wyłącznie w odniesieniu do produktu w postaci funkcjonalnego plastra limfatycznego, a nie - jak twierdzi oceniający - w odniesieniu do produktu w postaci zintegrowanych usług fizjoterapii. Żadna z cech innowacyjnych czy konkurencyjnych zintegrowanych usług fizjoterapii, wskazanych i opisanych szczegółowo w punkcie 19, a także w pkt 17.3, pkt 17.5 oraz pkt 17.6 wniosku, nie dotyczy braku konieczności korzystania z wyspecjalizowanego personelu. Możliwość samodzielnej aplikacji bez konieczności pomocy specjalisty jest przewagą plastra limfatycznego, a nie zintegrowanych usług fizjoterapii.

Zaskarżonym pismem z dnia (...) czerwca 2014 r. o numerze (...), Minister poinformował Spółkę, że jej protest został uznany za niezasadny.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Minister odniósł się do każdego z zakwestionowanych kryteriów merytorycznych obligatoryjnych uznając, iż ocena dokonana przez oceniających Komisji Konkursowej (k.k.) jest prawidłowa, bowiem projekt Spółki nie spełnia tych kryteriów.

W zakresie pierwszego z kwestionowanych kryteriów podniesiono, iż w opinii eksperta powołanego na etapie procedury odwoławczej, w pkt 21 wniosku określony został jedynie zakres (zarys) prac badawczo-rozwojowych, zaś informacje zawarte w tym punkcie nie stanowią opisu prac badawczo-rozwojowych, z którego wynikałoby uzasadnienie połączenia metod diagnostycznych i terapeutycznych w nowej technologii świadczenia zintegrowanych usług fizjoterapii oraz koncepcja zintegrowanych usług fizjoterapii. Odnosząc się do kwestii kompleksowości usługi terapii obrzęków limfatycznych Minister zgodził się z oceną PARP, że samo kompleksowe podejście do terapii nie świadczy o jej innowacyjności. Konieczne jest wykazanie we wniosku, w jakim aspekcie technologia jest innowacyjna względem konkurencyjnych ofert już istniejącej na rynku i na czym ta innowacyjność polega. Samo połączenie w sposób dotychczas nie stosowany urządzeń do świadczenia usługi likwidacji obrzęków z wykorzystaniem nowego plastra pobudzającego układ limfatyczny nie może być uznane za racjonalne uzasadnienie zadeklarowanego przez Spółkę okresu stosowania technologii na świecie. W ocenie Ministra, we wniosku o dofinansowanie nie zawarto rzetelnych informacji pozwalających potwierdzić okres stosowania technologii. Organ zgodziła się również z PARP, iż we wniosku nie zawarto wiarygodnych parametrów proponowanej usługi, brak jest wskazania konkretnych wartości dla konkurencyjnych terapii tylko stwierdza się, że proponowana usługa daje poprawę parametrów o określone wartości (bez podania wartości bazowych odnośnika). Tak określonych "parametrów" nie można zweryfikować i dokonać rzetelnej oceny projektu tego kryterium.

Organ wskazał następnie, iż w kwestii źródeł danych, na podstawie których określono stopień innowacyjności technologii projektu, literatura, źródła danych powinny być jak najbardziej aktualne, aby w sposób wiarygodny można było ustalić okres stosowania technologii na świecie. Minister zgodziła się z oceną PARP, iż we wniosku nie zawarto źródeł informacji w oparciu, o które oceniający mogliby w sposób rzetelny zweryfikować zadeklarowany przez Spółkę okres stosowania technologii na świecie, tj. "nie dłużej niż 3 lata" względem ofert dostępnych na rynku.

Minister zgodził się natomiast ze skarżącą, iż zgodnie z zasadami konkursu dla działania 4.4 POIG opinia naukowa prof. dr hab.n. med. P. S., nie była wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, jak również z tym, że kwestie kwalifikowalności wydatków zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny obligatoryjnej i nie mogły być po raz kolejny oceniane.

W zakresie drugiego z zakwestionowanych kryteriów, Minister wskazał, iż technologia plastra pobudzającego układ limfatyczny z racji zastosowania w medycynie musi przejść proces rejestracji i dopuszczenia do użytkowania. Wnioskodawca nie zamieścił we wniosku o dofinansowanie informacji uwzględniających wyjaśnienie tej kwestii. W ocenie Ministra, oceniający zasadnie stwierdził, że jest to istotny brak jeśli plaster ma być zastosowany w usłudze Spółki. Nie opisano procesu produkcyjnego plastra ograniczając się do fazy jego użycia, kwestii tych nie wyjaśniono także w proteście. Ogólnikowe informacje, iż Spółka sama będzie wytwarzała plaster są jedynie deklaratoryjnymi stwierdzeniami. Z uwagi na brak w dokumentacji aplikacyjnej ww. informacji nie jest możliwe stwierdzenie, iż w wyniku realizacji projektu skarżąca wprowadzi na rynek nową usługę z zastosowaniem plastra pobudzającego układ limfatyczny. Tylko takie inwestycje, które doprowadzą do innowacji produktowej tj. do powstania i wprowadzenia na rynek docelowy nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) są pozytywnie oceniane w ramach tego kryterium.

Odnosząc się do trzeciego z niespełnionych kryteriów organ zauważył, iż we wniosku o dofinansowanie zawarto bardzo ogólne opisy (są to w zasadzie subiektywne oczekiwania Spółki w zakresie nowego produktu). Produktów konkurencyjnych nie opisano tak, jak tego wymaga Przewodnik po kryteriach, co dotyczy w szczególności porównań rynkowych. Kolejnym brakiem wniosku jest brak analizy popytu na konkretne usługi/zabiegi/metody prowadzące do niwelowania bólu i obrzęków limfatycznych. Nie ma danych liczbowych, ani podejścia szczegółowego do każdej ze stosowanych metod leczenia, jakie proponuje skarżąca. Spółka nie zawarł we wniosku wiarygodnych informacji na temat unikalności korzyści, jakie produkt dostarczy potencjalnym odbiorcom, które będą mogły stanowić jednocześnie przewagi konkurencyjne w stosunku do produktów znajdujących się w ofercie konkurencyjnych podmiotów działających w tej samej branży. Nadto organ dodał, iż we wniosku nie wskazano informacji w zakresie specyfikacji technicznej materiałów, z których ma być zrobiony plaster, nic podano szczegółów w zakresie sposobu jego wykonania.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Spółka wniosła o stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo oraz o przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Ministra.

Zaskarżonej informacji zarzucono naruszenie przepisów prawa procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, tj. na wynik oceny, a mianowicie:

1)

§ 7 pkt 1 ppkt 2 Regulaminu konkursu, polegające na dokonaniu nierzetelnej i jednostronnej oceny projektów według kryteriów obligatoryjnych oraz fakultatywnych poprzez:

a)

uznanie w sposób dowolny, z przekroczeniem granic uznania administracyjnego, iż w pkt 21 wniosku brak jest "opisu prac badawczo-rozwojowych", w sytuacji w której pkt 21 został wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku oraz zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach, tj. zawierał "opis zakresu prac badawczych"; opis prac badawczo-rozwojowych nie był wymagany, stąd nie został zawarty w pkt 21 wniosku;

b)

ocenę kryterium nr 3 z przekroczeniem jej zakresu tj. w oparciu o kwestie dotyczące prac badawczo-rozwojowych, w sytuacji w której zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku oraz Przewodnikiem po kryteriach, ww. prace nie powinny być przedmiotem oceny w tym kryterium,

c)

uznanie w sposób dowolny, z przekroczeniem granic uznania administracyjnego, iż nie zostało spełnione kryterium nr 3 wobec nie wykazania we wniosku w jakich aspektach technologia jest innowacyjna względem konkurencyjnych ofert już istniejących na rynku i na czym ta innowacyjność polega, w sytuacji w której ww. informacje zostały we wniosku przedstawione;

d)

uznanie w sposób dowolny, z przekroczeniem granic uznania administracyjnego, iż nie zostało spełnione kryterium nr 3 bez merytorycznej oceny innowacyjności technologii tj. bez dokonania oceny czy wykazane elementy noszą przymiot innowacyjności;

e)

uznanie w sposób dowolny, z przekroczeniem granic uznania administracyjnego, iż we wniosku "nie zawarto rzetelnych informacji pozwalających potwierdzić okres stosowania technologii", w sytuacji w której skarżąca określiła - zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku i Przewodnikiem po kryteriach - na czym oparła stwierdzenie dotyczące okresu stosowania technologii na świecie oraz załączyła spis źródeł;

f)

uznanie w sposób dowolny, z przekroczeniem granic uznania administracyjnego, iż we wniosku "nie zawarto wiarygodnych parametrów usługi, brak jest wskazania konkretnych wartości dla konkurencyjnych terapii", w sytuacji w której we Wniosku wielokrotnie zostały wskazane wartości bazowe (konkretne wartości dla innych terapii) i brak jest podstaw do uznania podanych informacji za niewiarygodne;

g)

ocenę kryterium nr 3 z przekroczeniem jej zakresu tj. w oparciu o aspekty dotyczące oceny kryterium nr 4; organ uznał, iż kryterium nr 3 nie zostało spełnione z uwagi na brak wskazania "wiarygodnych parametrów usługi", w sytuacji w której ani Instrukcja wypełniania wniosku ani Przewodnik po kryteriach nie wymagają wskazania w tym kryterium "parametrów usługi" lub "wartości bazowych odnośnika",

h)

ocenę wniosku z pominięciem danych zawartych w opinii naukowej prof. dr. hab.n. med. Pawła Surowiaka, w sytuacji w której ww. opinia potwierdzała twierdzenia zawarte we wniosku a dotyczące innowacyjności technologii przedstawionej we wniosku,

a w konsekwencji uznanie, iż projekt nie spełnia kryterium nr 3,a tym samym naruszenie określonej w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.; zwanej dalej: "u.z.p.p.r."), zasady rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, jak również zasady równego dostępu do pomocy oraz zasady zapewnienia przejrzystości reguł stosowanych przy ocenie projektów, uregulowanych w art. 26 ust. 2 u.z.p.p.r.;

2)

§ 7 pkt 1 ppkt 2 Regulaminu konkursu, polegające na dokonaniu nierzetelnej i jednostronnej oceny projektów według kryteriów obligatoryjnych oraz fakultatywnych poprzez:

a)

uznanie w sposób dowolny, z przekroczeniem granic uznania administracyjnego, iż we wniosku nie zostały zamieszczone informacje dotyczące procesu rejestracji i dopuszczenia do użytkowania produktu, w sytuacji w której informacje takie zostały zawarte we wniosku zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku,

b)

ocenę kryterium nr 4 z przekroczeniem jej zakresu tj. dokonanie negatywnej oceny z uwagi na brak wyjaśnienia procesu rejestracji i dopuszczenia plastra pobudzającego układ limfatyczny do użytkowania, w sytuacji w której ani Instrukcja wypełniania wniosku ani Przewodnik po kryteriach nie wymagają wskazania ww. aspektów w tym kryterium;

c)

uznanie w sposób dowolny, z przekroczeniem granic uznania administracyjnego, iż we wniosku nie został zawarty opis procesu produkcyjnego funkcjonalnego plastra pobudzającego układ limfatyczny (dalej jako plaster), w sytuacji w której taki opis został zawarty;

d)

dokonanie dowolnej i sprzecznej z zasadami określonymi w Przewodniku po kryteriach oceny, iż deklaracja skarżącej odnośnie wskazania producenta produktu jest niewystarczająca, w sytuacji w której zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku po kryteriach, ocena przeprowadzana jest właśnie na podstawie deklaracji wnioskodawcy, która następnie ma być weryfikowana na etapie kontroli,

a w konsekwencji uznanie, iż projekt nie spełnia kryterium nr 4, a tym samym naruszenie określonej w art. 31 ust. 1 u.z.p.p.r. zasady rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, jak również zasady równego dostępu do pomocy oraz zasady zapewnienia przejrzystości reguł stosowanych przy ocenie projektów, uregulowanych w art. 26 ust. 2 u.z.p.p.r.;

3)

§ 7 pkt 1 ppkt 2 Regulaminu konkursu, polegające na dokonaniu nierzetelnej i jednostronnej oceny projektów według kryteriów obligatoryjnych oraz fakultatywnych poprzez:

a)

uznanie w sposób dowolny, z przekroczeniem granic uznania administracyjnego, iż "Produktów konkurencyjnych nie opisano tak, jak tego wymaga Przewodnik, co dotyczy w szczególności porównań rynkowych", w sytuacji w której opis zawarty we wniosku jest w tym zakresie zgodny z Przewodnikiem po kryteriach oraz zawiera wszystkie informacje wymagane Instrukcją; wypełniania wniosku,

b)

uznanie w sposób dowolny, z przekroczeniem granic uznania administracyjnego, iż we wniosku nie została zawarta analiza popytu na konkretne usługi/zabiegi/metody prowadzące do niwelowania bólu i brzęków limfatycznych, jak również, iż brak jest danych liczbowych oraz podejścia szczegółowego do każdej ze stosowanych metod leczenia, jakie proponuje wnioskodawca, w sytuacji w której we wniosku została zawarta analiza popytu zarówno plastra jak I zintegrowanych usług fizjoterapii z wykorzystaniem funkcjonalnego plastra pobudzającego układ limfatyczny (dalej jako usługi fizjoterapii), jak i dane liczbowe dla plastra i usług fizjoterapii osobno,

c)

uznanie w sposób dowolny, z przekroczeniem granic uznania administracyjnego, iż we wniosku brak jest wiarygodnych informacji na temat "unikalności korzyści", jakie produkt wnioskodawcy dostarczy potencjalnym odbiorcom, w sytuacji w której skarżący wymienił we wniosku korzyści oraz podał dla nich parametry bazowe i docelowe,

d)

uznanie w sposób dowolny, z przekroczeniem granic uznania administracyjnego, iż we Wniosku nie wskazano informacji w zakresie specyfikacji technicznej materiałów, z których ma być zrobiony plaster oraz nie podano szczegółów w zakresie sposobu jego wykonania, w sytuacji w której takie informacje są we wniosku zawarte;

a w konsekwencji uznanie, iż projekt nie spełnia kryterium nr 5, a tym samym naruszenie określonej w art. 31 ust. 1 u.z.p.p.r. zasady rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, jak również zasady równego dostępu do pomocy oraz zasady zapewnienia przejrzystości reguf stosowanych przy ocenie projektów, uregulowanych w art. 26 ust. 2 u.z.p.p.r.;

4)

art. 30b ust. 9 pkt 1 u.z.p.p.r., § 8 ust. 11 pkt 2 i 4 oraz § 9 pkt 2 Procedury odwoławczej w ramach PO IG (zwanej dalej: "Procedurą odwoławczą"), poprzez nienależyte, lakoniczne, ogólnikowe, niespójne i wewnętrznie sprzeczne uzasadnienie zaskarżonej informacji, wskazujące na nierzetelne i dowolne rozpoznanie protestu złożonego przez skarżącego, a jednocześnie uniemożliwiające skarżącemu polemikę z podjętym rozstrzygnięciem, polegające na:

a)

nie ustosunkowaniu się do wszystkich zarzutów podniesionych w proteście,

b)

braku merytorycznego wyjaśnienia z jakich przyczyn organ uznał za niespełnione kryteria merytoryczne obligatoryjne nr 3, 4 i 5, w szczególności nie wyjaśnił dlaczego w jego ocenie:

- technologia świadczenia usług przedstawiona we Wniosku nie nosi znamion innowacyjności

- plaster zaprezentowany we Wniosku nie jest nowym produktem (innowacyjność produktu);

- usługi fizjoterapii przedstawione we Wniosku nie noszą znamion innowacyjności;

- nowe produkty nie posiadają przewagi konkurencyjnej w stosunku do oferty innych podmiotów działających w branży,

c)

braku wyjaśnienia z jakich przyczyn organ nie uwzględnił argumentacji zawartej w proteście skarżącego, a dotyczącej uzasadnienia innowacyjności technologii względem konkurencyjnych ofert już istniejących na rynku,

d)

braku wyjaśnienia z jakich przyczyn organ uznał źródła wskazane we wniosku za nierzetelne i niewystarczające dla wykazania okresu stosowania technologii na świecie,

e)

braku wyjaśnienia z jakich przyczyn organ uznał wskazane we wniosku parametry usług fizjoterapii za niewiarygodne,

f)

braku wyjaśnienia jakie braki występują w opisie produktów konkurencyjnych i porównań rynkowych; organ ogólnie tylko stwierdza, iż "Produktów konkurencyjnych nie opisano tak, jak tego wymaga Przewodnik, co dotyczy w szczególności porównań rynkowych",

g)

braku wyjaśnienia z jakich przyczyn organ uznał za niewiarygodne wskazane we wniosku informacje na temat unikalności korzyści, jakie produkt wnioskodawcy dostarczy potencjalnym odbiorcom;

5)

art. 31 ust. 1 u.z.p.p.r. oraz § 13 ust. 1 Procedury odwoławczej poprzez:

a)

oparcie oceny wniosku o wydruki "Arkusz oceny merytorycznej obligatoryjnej" nie stanowiące dokumentów, gdyż nie zawierają podpisów ekspertów powołanych przez IW oraz IP,

b)

oparcie oceny projektu o ocenę dokonaną przez osoby nie będące ekspertami w rozumieniu art. 31 ust. 1 u.z.p.p.r., tj. osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy lub umiejętności z dziedziny objętej projektem skarżącej, a w konsekwencji wydanie negatywnej oceny;

6)

§ 8 ust. 7 Procedury odwoławczej, poprzez zaniechanie wystąpienia do IW o uzupełnienie uzasadnienia wyników autokontroli, w sytuacji w której IW nie odniosła się do wszystkich zarzutów podniesionych w proteście.

Spółka rozwinęła powyższe zarzuty w obszernym uzasadnieniu skargi.

W odpowiedzi na skargę z dnia (...) września 2014 r. Minister wniósł o jej oddalenie, podnosząc argumentację przedstawioną w zaskarżonym rozstrzygnięciu. Dodatkowo organ wskazał, z ostrożności procesowej, iż w sprawie winien znaleźć zastosowanie art. 30i pkt 2 u.zp.p.r., bowiem alokacja na realizację Działania 4.4 została wyczerpana i obecnie brak jest podstaw prawnych do zawierania umów o dofinansowanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przedmiotem niniejszej sprawy jest rozstrzygnięcie zawarte w piśmie Ministra Gospodarki z dnia (...) czerwca 2014 r., na które skarga została wniesiona w trybie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wymieniona ustawa w przepisach art. 30c-30d oraz art. 30 i pkt 2 w sposób odrębny reguluje wybrane zagadnienia procesowe, w tym także kierunki rozstrzygnięć, jakie może podjąć Sąd, załatwiając skargę (art. 30c ust. 3-5 oraz art. 30 i pkt 2). Natomiast w zakresie w niej nieuregulowanym odpowiednie zastosowanie w postępowaniu sądowo-administracyjnym mają przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 270 z późn. zm. dalej p.p.s.a.), z wyłączeniem jednak art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 p.p.s.a.

Zgodnie z treścią art. 26 u.z.p.p.r. każda ocena projektu powinna być dokonana z uwzględnieniem zasad równego dostępu do pomocy wszystkich kategorii beneficjentów w ramach programu oraz zapewnienia przejrzystości reguł stosowanych przy ocenie projektów. Ocena ta powinna być rzetelna i bezstronna, co pośrednio wynika z treści art. 31 tej ustawy. Sama zasada postępowania konkursowego sprowadza się do wyłonienia najlepszego projektu, czyli takiego, który w przewidzianym we właściwym Programie Operacyjnym zakresie przyczyni się najpełniej do osiągnięcia założonego celu.

Kontrola sądowo-administracyjna sprowadza się do zbadania, czy dokonana ocena projektu nie narusza powyższych reguł. Zgodnie z art. 30c ust. 3 pkt 1 oraz art. 30 i pkt 2 u.z.p.p.r. Sąd może uwzględnić skargę, jeżeli stwierdzi, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo. Zgodnie natomiast z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., nie wyłączonym przez art. 30e u.z.p.p.r., Sąd uwzględnia skargę, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów postępowania w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Oznacza to, że Sąd uwzględnia skargę tylko w przypadku stwierdzenia wydania zaskarżonego aktu z naruszeniem przepisów prawa materialnego w sposób wpływający na wynik sprawy lub z naruszeniem przepisów postępowania w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W przedmiotowej sprawie ocena wniosku o dofinansowanie projektu nie narusza prawa.

Projekt skarżącej na etapie oceny merytorycznej obligatoryjnej nie spełnił trzech kryteriów, tj. Kryterium nr. 3, 4 i 5.

Wbrew zarzutom skargi ocena w zakresie wskazanych kryteriów została dokonana bez uchybień prawnych wpływających na jej wynik. Projekt był oceniany przez pięciu ekspertów. Trzech ekspertów oceniało projekt na etapie procedowania przed Instytucją Wdrażającą (PARP, dalej IW lub PARP). Wynikało to z faktu różniących się dwu ocen wydanych w trybie podstawowym przez powołane osoby. Został zatem wyznaczony trzeci ekspert, który zanegował spełnienie przez projekt wymienionych kryteriów. Dwaj kolejni eksperci powołani zostali przez Instytucję Pośredniczącą (IP), tj. Ministra Gospodarki, na etapie procedury odwoławczej. Czterech z pięciu ekspertów było zgodnych w negatywnej ocenie Kryteriów nr. 3, 4 i 5.

Przede wszystkim podnieść należy, że eksperci posiadali specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie, w której złożono wniosek. Zostali wskazani na listę ekspercką jako osoby posiadające wiedzę o aktualnym stanie techniki we wskazanych specjalnościach. Oceniając projekt podali uzasadnienie swojego stanowiska w sposób odpowiadający zasadom i opisom wynikającym z dokumentacji będącej podstawą prowadzenia Konkursu, w którym wzięła udział skarżąca Spółka. Robili to przede wszystkim zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru finansowych operacji w ramach PO IG. Przy ocenie zostały też uwzględnione zapisy zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku. Uzasadnienie wszystkich czterech ekspertów wskazuje na wady projektu, na to czego w trym projekcie zabrakło i dlaczego ten brak był tak istotny dla oceny poszczególnych kryteriów. Opinia jedynego eksperta, który wypowiedział się pozytywnie na okoliczność spełnienia przesłanek w omawianych Kryteriach wyboru, podziela twierdzeniu skarżącej Spółki co do innowacyjności projektu i produktu ale nie odnosi się do braku opisu badań i ich wyników.

Nie budzi więc wątpliwości Sądu okoliczność, że oceny reprezentowane przez znacząca większość ekspertów, uzasadnione wskazanymi brakami wniosku, zostały podzielone przez organ przy podjęciu rozstrzygnięcia w sprawie. W żadnym razie Sąd nie dopatrzył się tu zarzucanego naruszenia przekroczenia granic uznania administracyjnego. Ocena projektu nie opierała się na uznaniu administracyjnym tylko na specjalistycznej wiedzy eksperckiej podzielonej przez organ.

Podkreślić należy, że eksperci, a za nimi organ, podnosili przede wszystkim brak należytego, obiektywnie sprawdzalnego, uzasadnienia twierdzeń skarżącej w zakresie objętym treścią zakwestionowanych kryteriów, tj. Kryterium nr.3: "Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata bądź technologii, która jest stosowana dłużej niż 3 lata pod warunkiem, że stopień rozprzestrzenienia tej technologii na świecie w danej branży nie przekracza 15%"; Kryterium nr 4: "W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony na rynek nowy lub zasadniczo ulepszony produkt"; Kryterium nr 5: "Nowy lub zasadniczo ulepszony produkt będący wynikiem realizacji projektu wykazuje użyteczność dla potencjalnych odbiorców oraz posiada przewagi konkurencyjne w stosunku do oferty innych podmiotów działających w branży".

Zabrakło, zdaniem ekspertów i organu, wskazania we wniosku opisu konkretnych danych wynikających z przeprowadzonych badań dotyczących zastosowania prototypu zgłoszonego plastra na reprezentatywnej grupie ludzi. Nie było też należytego spisu i analizy źródeł danych, na podstawie których określono stopień innowacyjności technologii.

Analiza akt wykazuje, wbrew zarzutom skargi, że takich danych nie było. Nie jest zasadnym argumentem wskazywanie przez stronę, że opracowany przez nią plaster pobudzający układ limfatyczny nie został nigdzie wdrożony, więc nie można mieć takich danych. Podnieść należy, że w ramach konkursu, do którego zgłosiła się skarżąca Spółka, było złożenie przez nią projektu, którego celem nie było dofinansowanie do badań naukowych, tylko zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego o określonym stopniu innowacyjności, a wiec dofinansowanie na działanie będące na dalszym etapie zaawansowania niż badania naukowe. Jeżeli zaś odpowiednie badania zostały już zakończone i wyciągnięto stosowne wnioski, to niewątpliwie wnioski te wynikają z konkretnych czynności, badań, zdarzeń, które je uzasadniają. Bez ich wykazania nie można odnieść się do podnoszonych wniosków. Podobnie jak nie można ustalić zaistnienia stopnia innowacyjności bez omówienia konkretnych wartości dla konkurencyjnych terapii. Samo stwierdzenie, że tak jest, nie wystarcza do wykazania zaistnienia przesłanek opisanych w Kryterium 3.

Zasadnie zatem zostało w sprawie ocenione, że w ramach żądanego przedstawienia we wniosku zakresu prac badawczo-rozwojowych (pkt.21) mieścił się opis tych prac i ich wyników. Opis, z którego powinno wynikać uzasadnienie połączenia metod diagnostycznych i terapeutycznych w nowej technologii świadczenia zintegrowanych usług fizjoterapii oraz koncepcja zintegrowanych usług fizjoterapii. W rzeczy samej opis ten powinien uzasadniać istotę zgłoszonego projektu, którego celem było wg. określenia samej Spółki, wprowadzenie na rynek międzynarodowy innowacji produktowej o skali światowej. Z instrukcji wypełnienia wniosku wyraźnie wynika, że w opisie zakresu prac B+R powinno się znaleźć uzasadnienie związku wyniku prac B+R z nowym lub znacząco ulepszonym produktem.

Nie można też organowi zarzucić błędu w twierdzeniu, że kompleksowe podejście do terapii obrzęków limfatycznych nie świadczy o jej innowacyjności.

Sąd nie dopatrzył się naruszenia prawa w twierdzeniu organu, iż we wniosku nie zamieszczono informacji na okoliczność procesu rejestracji i dopuszczenia do użytkowania plastra pobudzającego układ limfatyczny, nie opisano jego procesu produkcyjnego, ograniczając się jedynie do fazy jego użycia i ogólnego deklaratoryjnego stwierdzenia o produkcji własnej. Analiza akt potwierdza prawidłowość ustaleń organu i uzasadnia twierdzenia IP, iż brak wskazanych informacji nie daje podstawy do uznania spełnienia Kryterium 4.

W ocenie naruszenia Kryterium nr.5 organ wskazał, że we wniosku znalazły się ogólne opisy i oczekiwania co do nowego produktu, nie opisano produktów konkurencyjnych wg. wymagań Przewodnika, nie dokonano analizy popytu na konkretne usługi, zabiegi, prowadzące do niwelowania bólu i obrzęków limfatycznych, nie przedstawiono danych liczbowych, ani podejścia szczegółowego do każdej ze stosowanych metod leczenia, jakie proponuje Spółka, nie ma wiarygodnych informacji na temat unikalności korzyści, jakie produkt dostarczy potencjalnym odbiorcom, które będą jednocześnie stanowiły o przewadze konkurencyjnej w odniesieniu do produktów znajdujących się w ofercie innych podmiotów działających w tej samej branży. Analiza akt wykazuje, że przedstawiona ocena odzwierciedla zapisy zawarte we wniosku, przez co nie można skutecznie zarzucić jej dowolności w ustaleniach i przekroczenie granic uznania administracyjnego.

Skarga Spółki, podnosi szereg zarzutów, szeroko w niej opisanych, ale w swojej istocie sprowadza się do polemiki z oceną organu i nie daje podstawy do uznania jej zasadności.

W sprawie nie doszło do naruszenia przez organ reguł postępowania konkursowego. Ocena organu przeprowadzona jest rzetelnie w oparciu jednakowe Kryteria stosowane w odniesieniu do uczestników Konkursu.

W tym miejscu wskazać należy, że Kryteria wyboru finansowych operacji w ramach PO IG, 2007-2013, określają cele jakie mają zostać zrealizowane w ramach projektu, określają wymagane sposoby opisu, prezentacji i uzasadnienia projektu, tak aby można je było obiektywnie ocenić i merytorycznie zweryfikować wskazane parametry. Skarżąca na równi z pozostałymi uczestnikami Konkursu miała dostęp do dokumentów konkursowych, w tym do Instrukcji wypełnienia wniosku, Regulaminu przeprowadzenia przedmiotowego konkursu oraz Przewodnika po kryteriach. Ogólnikowość opisu produktu, brak danych z przeprowadzonych badań, brak odniesienia, w sposób wskazany wyżej, do produktów konkurencyjnych, uprawniało do podjęcia ocen wskazanych w zaskarżonym piśmie.

Zarzuty skargi dotyczące naruszenia § 7 pkt 1 ppkt 2 Regulaminu konkursu, polegające na dokonaniu nierzetelnej i jednostronnej oceny projektów, naruszenia art. 31 ust. 1 u.z.p.p.r., tj. zasady rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, jak również zasady równego dostępu do pomocy oraz zasady zapewnienia przejrzystości reguł stosowanych przy ocenie projektów, uregulowanych w art. 26 ust. 2 u.z.p.p.r., nie są uprawnione.

Nieuprawnione jest też twierdzenie o naruszeniu art. 30b ust. 9 pkt 1 u.z.p.p.r. w zw. z § 8 ust. 11 pkt 2 i 4 oraz w zw. z § 9 pkt 2 Procedury odwoławczej w ramach PO IG, poprzez nienależyte, lakoniczne, ogólnikowe, niespójne i wewnętrznie sprzeczne uzasadnienie zaskarżonej informacji, wskazujące na nierzetelne i dowolne rozpoznanie protestu złożonego przez skarżącego, a jednocześnie uniemożliwiające skarżącemu polemikę z podjętym rozstrzygnięciem.

Jest to dowolne twierdzenie skarżącej Spółki. Zaskarżone rozstrzygnięcie, jak też rozstrzygnięcie je poprzedzające, jest prawidłowo uzasadnione i pozwala się skontrolować zarówno w sferze ustaleń faktycznych, jak i prawnych.

W sprawie nie doszło też do nierzetelności, czy też nieprawidłowości w wyznaczaniu ekspertów oceniających projekt. Z wyjaśnień organu oraz z załączonych dokumentów wynika okoliczność zarówno posiadania stosownych uprawnień przez wszystkich ekspertów oceniających projekt, w tym przez M. J. i A. N., jak i okoliczność, iż byli oni prawidłowo powołani w skład Komisji Konkursowej. Wbrew zarzutom skargi, przedstawione wydruki komputerowe z arkuszami ich ocen, nie podważają merytorycznej treści ich pracy. Program przewiduje elektroniczną korespondencję o czym strona wiedziała przystępując do Konkursu.

Nie jest też skuteczny zarzut braku wystąpienia przez IP do IW o uzupełnienie uzasadnienia wyników autokontroli, zarzut naruszenia procedur w istotnym stopniu istotnie wpływającym na wynik sprawy. Ocena dokonana przez IP odnosi się do całej dokumentacji konkursowej przedłożonej przez skarżąca Spółkę.

Niezasadne są też twierdzenia Spółki odnoszące się do uwagi będącej odpowiedzią na powoływanie się przez Wnioskodawczynię na opinię naukową prof. P. S. Skarżąca nie wskazała miejsca publikacji opinii, więc oceniający nie mogli zweryfikować tych twierdzeń.

Wobec powyższego Sad nie dopatrzył się naruszenia podnoszonych przepisów art. 31 ust. 1 u.z.p.p.r. w zw. z § 13 ust. 1 oraz § 8 ust. 7 Procedury odwoławczej.

Reasumując Sąd uznał, że ocena projektu nie narusza ani prawa materialnego, ani przepisów proceduralnych w stopniu mogącym istotnie wpłynąć na jej wynik. Dodatkowo Sąd podnosi, że została wyczerpana alokacja na realizację Działania 4.4 i obecnie brak jest podstaw prawnych do zawierania umów o dofinansowanie.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w wyroku, na podstawie art. 30c ust. 3 pkt 2u z.p.p.r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.