Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647376

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1859/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Michałowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi N. D. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia... sierpnia 2009 r. Nr... w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: 1. przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od połowy wpisu sądowego od skargi; 2. odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu od skargi N. D. złożyła w dniu... grudnia 2009 r. - na urzędowym formularzu PPF - wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku oraz oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazała, iż przebywa w Polsce nielegalnie, utrzymuje się z prac dorywczych, w Polsce przebywa również jej rodzina - mąż i troje dzieci. Nie posiada nieruchomości, oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Jej dochody wynoszą brutto...zł, męża -... zł, koszt utrzymania mieszkania wynosi... zł.

W dodatkowym oświadczeniu złożonym na wezwanie Sądu skarżąca wskazała, iż pracuje na bazarach.... Zarobki jej kształtują się w wysokości od... zł w zależności od miesiąca. Mąż zarabia około... zł, dzieci pomagają jej w pracy. Wydatki na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych wynoszą około... zł (opłaty za gaz, prąd, mieszkanie), żywność około... zł, ubezpieczenie zdrowotne... zł (na 6 miesięcy). Ponadto skarżąca wskazała, iż nie posiada rachunku bankowego, a mieszkanie zajmuje na podstawie pisma Urzędu Miasta P. Obecnie koszt użytkowania to... zł. Ponadto skarżąca przedłożyła m.in. rachunki za prąd, kopie ksiązki opłat, pismo o likwidacji rachunku bankowego oraz niekorzystaniu z pomocy ośrodka pomocy społecznej.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, iż przedmiotowy wniosek o przyznanie prawa pomocy należało rozpoznać z uwzględnieniem faktu, iż każdy z członków pięcioosobowej rodziny skarżącej złożył w tutejszym Sądzie wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz mając na uwadze sytuację materialną całej rodziny, która zamieszkuje razem i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.

Analiza wniosków o przyznanie prawa pomocy oraz dodatkowych oświadczeń złożonych w sprawach o sygn. akt V SA/Wa 1858/09 (dot....), V SA/Wa 1859/09 (dot....), V SA/Wa 1860/09 (dot....), V SA/Wa 1861/09 (dot....), V SA/Wa 1862/09 (dot....) prowadzi do wniosku, iż łączne miesięczne dochody rodziny z pracy na bazarze wynoszą około... zł (rodzice po...zł, każde z dzieci -...zł). Rodzina zamieszkuje w mieszkaniu (pow.... m2) w P. na podstawie pisma Urzędu Miasta w P. oraz Protokołu czasowego zajęcia lokalu płacąc z tego tytułu czynsz w wysokości... zł. Ponadto do opłat związanych z utrzymaniem mieszkania zaliczyła opłaty za prąd (około... zł miesięcznie) oraz gaz (3 butle miesięcznie -...zł). Wydatki na żywność określono w wysokości... zł miesięcznie. Rodzina ponosi również wydatki na opłacenie kompleksowego ubezpieczenia... - składka półroczna za ostatnią polisę za okres od 5.01.2010 do 30.06.2010 wyniosła... zł (miesięcznie.... zł). Ponadto z zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż... nie korzysta z pomocy społecznej - rodzina nie figuruje w ewidencji świadczeniobiorców Ośrodka w P. G. G. uczy się w Wyższej Szkole... i ponosi z tego tytułu wydatki w wysokości... zł za semestr tj. 4 raty po... zł (v. informator o opłatach znajdujący się na stronie internetowej A.), co w przeliczeniu na 12 miesięcy w roku daje miesięczną opłatę w wysokości... zł A. G. za naukę płaci zgodnie z oświadczeniem...zł.

Zgodnie z zasadą obowiązującą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyrażoną w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) - dalej ustawy p.p.s.a. - strona ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Prawo pomocy stanowi wyjątek od tej zasady i zostaje przyznane osobie fizycznej w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 245 § 3 ustawy p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego (...). Omawiany przepis wprowadza alternatywne formy, w jakich prawo pomocy w części może być wnioskującej przyznane, zaś jej wybór pozostawia uznaniu Sądu, który dokonuje analizy sytuacji majątkowej strony. Istotnym jest jednak to, iż rozstrzygnięcie w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie przez wnioskującego udowodnione, bowiem użyte w przepisie określenie "gdy wykaże" oznacza, że to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej do skorzystania z tego prawa w określonym w ustawie zakresie.

Koszty sądowe obciążające wnioskodawcę w niniejszej sprawie sprowadzają się w obecnym jej stadium do wpisu od skargi - określonego w § 2 ust. 3 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - w wysokości 300 zł W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie znajdują się dodatkowo, co wskazano już wyżej, cztery sprawy ze skarg małżonka skarżącej oraz jej dzieci, w których wpis sądowy wynosi również 300 zł. Tak więc w sumie skarżąca i jej rodzina byliby zobowiązani uiścić wpisy sądowe w łącznej wysokości 1.500 zł.

Podsumowując treść złożonych przez skarżącą i jej rodzinę oświadczeń wskazać należy, iż miesięczne dochody rodziny z handlu na bazarze wynoszą netto... zł, wydatki zaś związane z zaspokajaniem jej podstawowych potrzeb życiowych wynoszą około... zł (... zł-mieszkanie, prąd, gaz;...zł - żywność,...zł-ubezpieczenie). Do ww. wydatków doliczyć należy również opłaty za kształcenie dwójki dzieci w wysokości...zł.

Mając powyższe na uwadze nie można było uznać, iż skarżąca i członkowie jej rodziny należą do osób o ograniczonych środkach do życia, dla których poniesienie kosztów sądowych w postaci połowy wpisu od skargi tj. 150 zł (we wszystkich sprawach 750 zł) spowodowałoby uszczerbek w środkach utrzymania koniecznego.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.