V SA/Wa 1851/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871063

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2013 r. V SA/Wa 1851/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zabłocka (spr.).

Sędziowie WSA: Andrzej Kania, Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi S. P. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia... maja 2012 r. nr... w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

1. oddala skargę;

2. zasądza od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokat... tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu kwotę... zł (...), w tym tytułem wynagrodzenia kwotę... zł (... złotych) oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę... zł (...).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.