Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621994

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2015 r.
V SA/Wa 1839/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi W. M. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... maja 2014 r. Nr... w przedmiocie zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne przekazanych tytułem refundacji postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

W.M. zawarł w swojej skardze wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wskazał, że natychmiastowe wykonanie zaskarżonej decyzji grozi mu wyrządzeniem znacznej szkody lub spowodowaniem trudnych do odwrócenia skutków. Skarżący jest bowiem osobą niepełnosprawną, utrzymująca się z renty w wysokości około... zł oraz z prowadzonej działalności gospodarczej (gdzie przychód jest znikomy i wystarcza jedynie na pokrycie kosztów tej działalności). Zdaniem skarżącego, egzekucja administracyjna z jego majątku spowodowałaby zagrożenie dla jego utrzymania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a." wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Z powyższego wynika, iż wprowadzona w § 3 tego przepisu ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym stanowi wyjątek od zasady przewidzianej w § 1 tego artykułu. Zastosowanie instytucji wstrzymania wykonania może mieć bowiem miejsce tylko w sytuacjach ściśle określonych w tym przepisie, tj. w sytuacji stwierdzenia, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane.

W rozpatrywanej sprawie wniosek dotyczy decyzji, którą Minister Pracy i Polityki Społecznej nakazał skarżącemu zwrot składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie... zł.

Wynikający z zaskarżonej decyzji obowiązek ma charakter świadczenia pieniężnego i z natury rzeczy skutki wykonania takiego świadczenia, co do zasady są odwracalne, niemniej jednak skutków zapłaty należności pieniężnej nie można rozpatrywać w oderwaniu od jej wysokości. W ocenie Sądu egzekucja kwoty wynikającej z zaskarżonej decyzji może więc spowodować trudne do odwrócenia skutki. Jak wynika z akt sprawy, skarżący znajduje się w trudnej sytuacji majątkowej i zdrowotnej i w tej sytuacji zachodzi konieczność udzielenia mu ochrony tymczasowej.

Z tego też względu na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.