Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001859

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 listopada 2018 r.
V SA/Wa 1819/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Tomczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Województwa M. na decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia (...) września 2018 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu wypłaconych środków postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.