Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777309

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
V SA/Wa 1809/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Anna Nasiłowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi D. S. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) stycznia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną postanawia: - przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W złożonym na urzędowym formularzu (PPF) wniosku o przyznanie prawa pomocy D. S. (dalej: "Skarżący" lub "Strona") wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że Skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe i nie posiada jakiegokolwiek majątku. Skarżący uzyskuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w wysokości 625 zł. Wskazał również, że mieszka u rodziców, a uzyskiwane dochody pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb i wypłatę (nieregularną) alimentów córce.

Ponieważ oświadczenie złożone we wniosku o przyznanie prawa pomocy nie było wystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych Skarżącego, na podstawie zarządzenia referendarza sądowego z 27 maja 2015 r. wezwano go do złożenia dodatkowych dokumentów oraz udzielenia dodatkowych informacji. W odpowiedzi na wezwanie Skarżący wyjaśnił, że nie posiada rachunków bankowych (od około ośmiu lat), nie uzyskuje innych dochodów poza dochodami z tytułu umowy o pracę oraz nie posiada orzeczenia Sądu zobowiązującego do uiszczania alimentów. Wskazał, że alimenty płaci pełnoletniej córce. Z uwagi na niskie dochody nie wypłaca ich regularnie. Ponadto nie korzysta z żadnych form pomocy społecznej i nie jest w stanie udokumentować wydatków na bieżące utrzymanie, ponieważ mieszka u rodziców i "dokłada się" do kosztów, które ponoszą jego rodzice.

Do wyjaśnień Skarżący załączył zeznania podatkowe PIT-37 za 2014 r., PIT-11 za lata 2013-2014 oraz trzy umowy o pracę na czas określony.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje.

Na podstawie art. 243 § 1 oraz art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej jako p.p.s.a., Sąd może - na wniosek strony złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania - przyznać jej prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Stosownie do art. 258 § 1 pkt 1 p.p.s.a. czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy mogą wykonywać referendarze sądowi.

W myśl art. 245 § 3 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Częściowe zwolnienie od opłat i wydatków może polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich części albo określonej ich kwoty pieniężnej. Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym, gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Mając na uwadze powołane regulacje prawne, jak i stan faktyczny sprawy zasadne jest przyznanie Stronie prawa pomocy, poprzez jej zwolnienie od kosztów sądowych. Przyznać należy, że uiszczenie pełnych kosztów postępowania mogłoby skutkować uszczerbkiem w koniecznym utrzymaniu Skarżącego.

Wnioskodawca jest zatrudniony na 1/2 etatu i z tego tytułu uzyskuje dochód miesięczny w wysokości 625,- zł. Skarżący pomieszkuje gościnnie u rodziców i w miarę możliwości finansowych partycypuje w kosztach bieżącego utrzymania. Ma córkę, na rzecz której przekazuje nieregularnie niewielkie kwoty. Skarżący nie posiada również żadnego majątku, który mógłby stanowić źródło finansowania kosztów sądowych.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.