Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506765

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 lutego 2018 r.
V SA/Wa 1794/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. sp. z o.o. w B. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia... sierpnia 2017 r. nr... w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić stronie skarżącej: W. sp. z o.o. w B. kwotę 100 zł (słownie "sto" złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi, wpisaną do rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu... października 2017 r. pod pozycją.

Uzasadnienie faktyczne

W. F. sp. z o.o. w B. R., dalej: "Skarżąca" lub "Spółka" wniosła skargę na opisane w komparycji postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do skargi załączono pełnomocnictwo dla radcy prawnego R. J. Pełnomocnictwo zostało podpisane nazwiskiem "M.".

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z (...) 2017 r. Sąd wezwał Skarżącą, reprezentowaną przez pełnomocnika, do usunięcia braku formalnego skargi przez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania Spółki i udzielenia pełnomocnictwa procesowego tj. odpisu z krajowego rejestru sądowego w oryginale lub uwierzytelnionej kopii w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi - art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.).

W udzielonej w wyznaczonym terminie odpowiedzi na wezwanie Spółka nadesłała odpis pełny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 25.10.2017 godz.13:21:12.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału V z (...) 2017 r. Spółka została wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi, poprzez wskazanie z imienia i nazwiska osoby, która udzieliła pełnomocnictwa procesowego z (...) 2017 r. lub złożenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania strony skarżącej opatrzonego czytelnym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa, obejmującego imię i nazwisko tej osoby - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżąca została poinformowana, że pełnomocnictwo złożone wraz ze skargą zostało opatrzone podpisem "M." podczas gdy z odpisu pełnego z KRS Spółki wynika, iż członkami jej zarządu w różnych okresach pozostają lub byli: W. M., M. M. i K. M.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi Skarżącej (...) 2017 r. Wyznaczony przez Sąd termin upłynął z dniem (...) 2017 r. (piątek).

W wyznaczonym terminie Skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi tj. nie określiła precyzyjne osoby (nie wskazała imienia i nazwiska), która udzieliła pełnomocnictwa z (...) 2017 r. ani nie złożyła pełnomocnictwa procesowego do jej reprezentowania opatrzonego czytelnym podpisem obejmującym imię i nazwisko osoby umocowanej do reprezentowania Spółki zgodnie z właściwymi rejestrami.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że Spółka nie wykazała, że osoba, która w dniu (...) 2017 r. udzieliła r. pr. R. J. pełnomocnictwa do reprezentowania Skarżącej, była w dacie udzielenia pełnomocnictwa uprawniona do występowania w imieniu Spółki. Skarżąca została poinformowana, że pełnomocnictwo złożone wraz ze skargą zostało opatrzone podpisem "M." podczas gdy z nadesłanego do Sądu odpisu pełnego z KRS skarżącej spółki wynika, iż członkami zarządu spółki w różnych okresach pozostają lub byli W. M., M. M. i K. M.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. W związku z powyższym, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi sąd postanowił na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.p.p.s.a. - Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.