Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753828

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
V SA/Wa 174/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zabłocka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. GmbH z siedzibą w K. w A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu pozostałej kwoty podatku akcyzowego wraz z oprocentowaniem postanawia: zwrócić U. GmbH z siedzibą w K. w A. kwotę 177,00 (sto siedemdziesiąt siedem) złotych, wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie z (...) lutego 2014 r. pod pozycją (...) tytułem zwrotu wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 9 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę U. GmbH z siedzibą w K. w A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z (...) grudnia 2013 r. nr (...), w przedmiocie odmowy zwrotu pozostałej kwoty podatku akcyzowego wraz z oprocentowaniem, z uwagi na uiszczenie wpisu sądowego po upływie terminu.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. zwana dalej p.p.s.a.) Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Z tych względów, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.