Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2005 r.
V SA/Wa 1662/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.T.H. (...) M. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) kwietnia 2004 r. Nr (...) w sprawie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w części dotyczącej klasyfikacjitaryfowej; postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić skarżącemu połowę wpisu sądowego w kwocie 50 zł. (pięćdziesiąt złotych);

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. M. P.T.H. (...) złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) kwietnia 2004 r. nr (...).

Pismem z 13 stycznia 2005 r. skarżący cofnął skargę (k. 21 akt sądowych).

Wydanie wyroku stało się w tej sytuacji zbędne i dlatego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i art. 232 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.