Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2005 r.
V SA/Wa 1657/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Barbara Wasilewska.

Sędziowie: NSA-Ewa Jóźków (spr.), WSA-Małgorzata Rysz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2005 r. sprawy ze skargi PTH L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) kwietnia 2004 r. Nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

1. Oddala skargę w części dotyczącej odsetek wyrównawczych od należności celnych.

2. Umarza postępowanie w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej w W., powołując się m.in. na art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 85 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 75 z 2001 r., poz. 802 ze zm.), utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego (...) w W. z dnia (...) stycznia 2004 r. nr (...)dotyczącą klasyfikacji taryfowej towarów sprowadzonych przez M. M. P.T.H. L., w następującym stanie faktycznym.

Jednolitym dokumentem administracyjnym SAD z (...) października 2001 r. r. objęto procedurą dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym towar określony jako albumy, zgłoszony przez Stronę wg kodu PCN (...) ze stawką celną - 7,2%. Wskazaną wyżej decyzją z (...) stycznia 2004 r. Naczelnik Urzędu Celnego (...) w W. uznał zgłoszenie celne zawarte w ww. j.d.a. SAD za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, zastosowanej stawki celnej i określenia kwoty długu celnego. Podstawą do wszczęcia postępowania były wyniki kontroli przeprowadzonej w siedzibie importera przez Inspekcję Celną. Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Izby Celnej w W. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu decyzji Dyrektor Izby Celnej ustalił, iż przedmiotem importu były albumy fotograficzne kieszeniowe wykonane z tworzywa sztucznego Organy celne uznały, iż prawidłowym kodem do zaklasyfikowania importowanych towarów jest kod PCN (...).

W skardze na powyższą decyzję skarżący wniósł o uchylenie decyzji organów obydwóch instancji oraz zasądzenie od organów celnych kosztów postępowania sądowego. Decyzjom organów celnych zarzucił naruszenie przepisów:

1.

art. 120, 121 122, 180, 187 § 1, 191, 192, 210 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej wobec nie ustosunkowania się do dowodów dostarczonych przez stronę i wyjaśnienia podnoszonych zarzutów,

2.

art. 65 § 4 oraz art. 13 § 1, § 5 i § 7 w związku z art. 85 § 1 ustawy Kodeks celny oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Taryfy celnej, poprzez naruszenie zasad taryfikowania towarówko kodu taryfy celnej,

3.

art. 11f ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług poprzez nieprawidłowe zastosowanie przepisów dotyczących odsetek wyrównawczych do należności podatkowych.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej w W. wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując stanowisko oraz argumentację zawarte w zaskarżonej decyzji.

Na rozprawie w dniu 13 stycznia 2005 r. skarżący cofnął zarzuty skargi w części dotyczącej klasyfikacji taryfowej oraz odsetek wyrównawczych od podatku VAT, podtrzymał zarzuty skargi odnośnie odsetek wyrównawczych od należności celnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wobec cofnięcia skargi przez skarżącego na rozprawie części zarzutów na mocy art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), sąd w tym zakresie postępowanie umorzył.

Niezasadny jest natomiast zarzut dotyczący nałożenia obowiązku uiszczenia odsetek wyrównawczych od należności celnych, bez podstawy prawnej i bez ustaleń faktycznych co do korzyści finansowych powstałych u skarżącej w wyniku przesunięcia daty powstania długu celnego.

Zawarte w sentencji decyzji utrzymanej w mocy decyzją zaskarżoną orzeczenie co do odsetek wyrównawczych odpowiada prawu. Oparte jest na art. 222 § 4 kodeksu celnego i rozporządzeniu Ministra Finansów, wydanym w oparciu o delegację ustawową, w dniu 29 sierpnia 2003 r. (Dz. U. 155 poz. 1515). Orzeczenie odpowiada w tej części art. 210 Ordynacji podatkowej. Decyzja określa kwotę, od której naliczane są odsetki. Jest to różnica pomiędzy kwotą należną długu celnego, a kwotą pobraną. Określa początkową datę naliczania odsetek ((...).10.2001 r. tj. datę przyjęcia zgłoszenia celnego) oraz koniec ich biegu (data zarejestrowania retrospektywnego), wyliczona została także kwota odsetek.

Zaskarżona decyzja zawiera odniesienie do korzyści finansowych powstałych u skarżącej w wyniku przesunięcia daty powstania długu celnego. Należy ponadto zauważyć, iż ustawą z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej (Dz. U.03.120.1122) zmieniony został przepis art. 222 § 4 Kodeksu celnego i od dnia 10 sierpnia 2003 r., w wypadku przesunięcia daty powstania długu celnego lub zarejestrowania kwoty wynikającej z tego długu, organ celny pobiera odsetki wyrównawcze, liczone przy zastosowaniu stawki określonej w przepisach dotyczących pobierania odsetek za zwłokę od należności podatkowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 3ust. 1. powołanej wyżej ustawy, postępowania wszczęte i niezakończone ostatecznie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu według przepisów dotychczasowych Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 17 września 2003 r. a więc zastosowanie mają przepisy ustawy zmieniającej, w tym przepis 1 rt. 222 § 4 Kodeksu celnego w nowym brzmieniu. Przepis ten nie wymaga wykazania przez organ celny, jakie korzyści uzyskała strona w związku z przesunięciem daty powstania długu celnego.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji wyroku w oparciu o przepisy art. 151 i art. 161 § 1 pkt 1, ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)