Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507411

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2018 r.
V SA/Wa 1580/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. N. na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania za rok 2009 postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 16 marca 2018 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł - w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 31 marca 2018 r. (potwierdzenie odbioru na k. 64 akt sądowych), mimo tego należna opłata sądowa nie została zapłacona.

W tej sytuacji - na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązany był skargę odrzucić, o czym orzekł w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.