Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3085818

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2020 r.
V SA/Wa 1498/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia (...) lipca 2019 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za urządzanie gier hazardowych na automatach postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) sp. z o.o. z siedzibą w (...) wniosła skargę na opisaną w komparycji decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za urządzanie gier hazardowych na automatach. Jednocześnie wniosła o przyznanie prawa pomocy.

Zarządzeniem z dnia 25 października 2019 r., wydanym pod sygn. akt V SPP/Wa 246/19, referendarz sądowy pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania. Skarżąca spółka nie wniosła sprzeciwu od powyższego rozstrzygnięcia.

Z uwagi na powyższe zarządzeniem z 27 listopada 2019 r. Przewodniczący Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 5.000 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej jako: "p.p.s.a.") Sąd odrzuca skargę od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Odpis zarządzenia z 27 listopada 2019 r. wzywającego do uiszczenia wpisu od skargi doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej 6 grudnia 2019 r. (ZPO - k. 33 akt sądowych), a zatem termin do jego wykonania mijał z dniem 13 grudnia 2019 r.

Zgodnie z informacją z 8 stycznia 2020 r. (k. 32 verte akt sądowych) w Rejestrze Opłat Sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie zidentyfikowano wpisu sądowego od przedmiotowej skargi.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że skarżąca spółka w terminie zakreślonym przez Sąd, nie uiściła wpisu od skargi, dlatego też na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.