Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1918036

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
V SA/Wa 1483/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Piszczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. A. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) maja 2011 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy w zakresie wniosku tłumacza przysięgłego języka (...) E. A. o przyznanie wynagrodzenia postanawia:

1.

przyznać E. A. wynagrodzenie za wykonanie czynności tłumaczenia z języka (...) w związku z rozprawą z dnia 2 lutego 2012 r. w wysokości 39 zł (trzydzieści dziewięć złotych)

2.

wypłacić tłumaczowi E. A. wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 lutego 2012 r. tłumacz przysięgły języka (...) E. A. złożyła do akt rachunek nr (...) za tłumaczenie ustne na rozprawie. Złożony dokument należało potraktować jako wniosek o wypłatę wynagrodzenia za wykonane czynności tłumacza podczas rozprawy w dniu 2 lutego 2012 r.

Uznając powyższy wniosek za zasadny, na podstawie § 6 ust. 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 131), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.