Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1517392

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
V SA/Wa 1460/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Mydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku tłumacza o przyznanie wynagrodzenia za tłumaczenie w sprawie ze skargi A. A. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia braku przesłanek do udzielenia zgody na pobyt tolerowany postanawia:

1)

przyznać E. M. wynagrodzenie za wykonanie czynności tłumacza z języka polskiego na język rosyjski w wysokości 78,18 zł (siedemdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy);

2)

wypłacić kwotę wynagrodzenia wymienionego w pkt 1 z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 marca 2013 r. tłumacz przysięgły z języka rosyjskiego E. M. złożyła do rachunek za tłumaczenie ustne na rozprawie oraz oświadczenie dla celów podatkowych. Złożone dokumenty należało potraktować jako wniosek o wypłatę wynagrodzenia za wykonane czynności tłumacza podczas rozprawy w dniu 7 marca 2013 r.

Uznając powyższy wniosek za zasadny, na podstawie § 6 ust. 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 131), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.