Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2076819

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 listopada 2015 r.
V SA/Wa 144/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński.

Sędziowie WSA: Marek Krawczak, Dorota Mydłowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Gminy... na postanowienie Ministra Finansów z dnia... maja 2014 r. nr... w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie o rozstrzygnięcie o charakterze gier w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie w sprawie,

2.

zwrócić skarżącej Gminie... wpis sądowy od skargi w kwocie..., z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wpisany do rejestru opłat sądowych pod poz.... w dniu 11 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi Gminy... (dalej: Skarżąca) jest postanowienie Ministra Finansów z dnia... maja 2014 r. znak... utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Finansów nr... w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego.

Gmina... wystąpiła w dniu 18 października 2013 r. z wnioskiem o rozstrzygnięcie w drodze decyzji, czy przedsięwzięcie pod nazwą "..." jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

Decyzją z dnia... stycznia 2014 r. Minister Finansów rozstrzygnął, ze przedmiotowe przedsięwzięcie jest grą losową - loterią promocyjną w rozumieniu wyżej wskazanej ustawy.

Pismem z dnia 3 lutego 2014 r. Gmina wniosła odwołanie od w.wym decyzji wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania "do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny legalności trybu ustawodawczego ustawy o grach hazardowych na skutek postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2014 r., sygn. akt II GSK 686/13, w którym Sąd ten stwierdził konieczność zawieszenia postępowania i zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie legalności trybu ustawodawczego ustawy o grach hazardowych".

W dniu... kwietnia 2014 r. Minister Finansów postanowieniem nr... odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego.

W wyniku złożenia przez Gminę zażalenia, MF wydał postanowienie z dnia... maja 2014 r. znak... utrzymujące w mocy rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne.

Na powyższe postanowienie Gmina... złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o jego uchylenie jak również o uchylenie poprzedzającego go postanowienia I instancji.

W piśmie z dnia 16 listopada 2015 r. Skarżąca złożyła wniosek o umorzenie postępowania sądowego wskazując, ze w dniu 29 października 2015 r. WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt: V SA/Wa 588/15 uwzględnił skargę Gminy na decyzję z dnia... grudnia 2014 r. i umorzył postępowanie. Ponadto Skarżąca wskazała, że w dniu 11 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne NSA w sprawie o sygn. akt: P 4/14.

Wobec tego, przestała istnieć przesłanka, na której oparto wniosek o zawieszenie.

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uznając, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe, na podstawie przepisu art. 161 § pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.