Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892903

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2011 r.
V SA/Wa 1439/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Bożek.

Sędziowie WSA: Joanna Zabłocka, Olga Żurawska-Matusiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi A.R. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) kwietnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.