Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506866

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 stycznia 2018 r.
V SA/Wa 1417/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. B. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie Minister Inwestycji i Rozwoju) z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 29 listopada 2017 r. wezwano pełnomocnika skarżącej skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca wezwanie została doręczona pełnomocnikowi w dniu 5 grudnia 2017 r. (k. 76 akt sądowych). Termin do uiszczenia należnego w sprawie wpisu upłynął zatem 12 grudnia 2017 r.

Z informacji pochodzącej z rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie (k. 77 akt sądowych) wynika, że do dnia 15 grudnia 2017 r., nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), dalej "p.p.s.a.", skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, iż skarżący nie uiścił w zakreślonym terminie należnej opłaty sądowej, na podstawie ww. art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.