Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852219

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 lipca 2014 r.
V SA/Wa 1415/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Kraczowski.

Sędziowie: WSA Irena Jakubiec-Kudiura, NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2014 r. sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. w T. na rozstrzygnięcie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.