V SA/Wa 1388/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2406595

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2017 r. V SA/Wa 1388/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. S. na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

G.S. (dalej: "Skarżąca") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) sierpnia 2017 r. Skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została doręczona Skarżącej w dniu (...) sierpnia 2017 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął zatem w dniu (...) sierpnia 2017 r. Do dnia wydania niniejszego postanowienia wpis od skargi nie został uiszczony.

W dniu (...) września 2017 r. do Sądu wpłynęło pismo Skarżącej z dnia (...) sierpnia 2017 r., w którym oświadczyła, że rezygnuje z rozpatrzenia jej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Należy też w tym miejscu wyjaśnić, iż w niniejszej sprawie nie mogło podlegać merytorycznej ocenie zawarte w piśmie z dnia (...) sierpnia 2017 r. oświadczenie Skarżącej o rezygnacji z rozpatrzenia jej skargi, będące w istocie oświadczeniem o cofnięciu skargi. Skarga ta wobec nieuzupełnienia braków fiskalnych w ustawowym terminie nie została skutecznie wniesiona do Sądu, a więc nie mogła zostać także skutecznie cofnięta.

Wobec nieuiszczenia wpisu sądowego od skargi, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.