Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2081470

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 maja 2015 r.
V SA/Wa 138/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia... maja 2014 r. nr... w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa mazowieckiego w części dotyczącej punktu gier na automatach o niskich wygranych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie skargę na rozstrzygnięcie opisane w komparycji niniejszego postanowienia złożyła B. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w B., dalej: skarżąca spółka.

W dniu 20 października 2014 r. wpłynęło do Sądu pismo pełnomocnika skarżącej spółki w którym pełnomocnik poinformował, że postanowieniem z dnia... lipca 2014 r. sygn. akt. Sąd Rejonowy w B. VIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość skarżącej spółki obejmującej likwidację majątku. Postanowieniem tym wyznaczony został Syndyk Masy Upadłościowej J. N.Do pisma dołączono kserokopię wymienionego postanowienia.

Pismem z dnia 17 marca 2015 r. zwrócono się do Syndyka Masy Upadłościowej J. N. o udzielenie w terminie 14 dni informacji czy wstępuję do niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego.

Syndyk Masy Upadłościowej J. N. w piśmie z dnia 10 kwietnia 2015 r. (k.43 akt sądowych) powołując się na art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.) odmówił wstąpienia do niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W niniejsze sprawie Syndyk Masy Upadłościowej nie popiera skargi wniesionej przez skarżącą spółkę, tym samym postępowanie stało się bezprzedmiotowe i z tego względu Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.