Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621992

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2015 r.
V SA/Wa 1372/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej B. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt V SA/Wa 1372/14 w sprawie ze skargi B. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia... marca 2014 r. nr... w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 17 grudnia 2014 r. (data nadania) skarżący wniósł osobiście skargę kasacyjną na opisane w komparycji orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a.- skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3 cytowanego przepisu. Stosownie do art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W przedmiotowej sprawie skarga kasacyjna została sporządzona przez osobę nie będącą adwokatem ani radcą prawnym, w związku z czym nie wypełniona została dyspozycja przepisu art. 175 § 1 p.p.s.a. Osobie tej Sąd doręczył odpis orzeczenia z prawidłowym pouczeniem o wymogach dotyczących złożenia skargi kasacyjnej - dowód: pismo przewodnie załączone do odpisu postanowienia, k. 64.

W związku z faktem, że skarga kasacyjna jest niedopuszczalna, ponieważ nie została wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 178 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.