Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 października 2006 r.
V SA/Wa 1331/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Piszczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) maja 2006 r. Nr (...) w przedmiocie dopuszczenia towaru do obrotu na polskim obszarze celnym oraz stwierdzenia powstania długu celnego przy przywozie postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący A. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w sprawie dopuszczenia towaru do obrotu na polskim obszarze celnym oraz stwierdzenia powstania długu celnego przy przywozie.

Zgodnie z zarządzeniem Sądu z dnia 21 sierpnia 2006 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. W zarządzeniu zamieszczono pouczenie, iż nieuiszczenie w terminie wpisu od skargi spowoduje jej odrzucenie. Wezwanie zostało doręczone dorosłemu domownikowi (żonie) w dniu 30 sierpnia 2006 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 32 akt sądowych).

Należna opłata sądowa została uiszczona 11 września 2006 r. (k. 30 akt sądowych), zatem po upływie zakreślonego terminu.

W tej sytuacji na podstawie art. 58 § 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.