Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2875404

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2013 r.
V SA/Wa 1286/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński.

Sędziowie WSA: Piotr Kraczowski (spr.), Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi S. w C. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.