Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2207216

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
V SA/Wa 1270/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Syndyka masy upadłości D. S.A. w upadłości likwidacyjnej o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju z dnia (...) marca 2016 r. Nr (...) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania na realizację projektu postanawia - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na ww. decyzję Ministra Rozwoju, która nałożyła obowiązek zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie na realizację projektu. Skarga zawierała wniosek o wstrzymanie wykonania tej decyzji.

W jego uzasadnieniu Syndyk podkreślił, że organy administracji poprzez swoje działania w niniejszej sprawie zmierzają do obejścia przepisów ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i zaspokojenia swoich roszczeń poza podziałem funduszy masy upadłości. Ponadto zarzucił zarówno Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jak i Ministrowi Rozwoju błędne skierowanie decyzji zobowiązujących do zwrotu wobec niego, a nie wobec upadłej spółki. Podkreślił, że organ może podjąć próbę przymusowej egzekucji, na dowód czego załączył kopię wezwania do zaspokojenia wierzytelności z 1 kwietnia 2016 r. W jego ocenie, ewentualna egzekucja będzie odbywała się ze szkodą dla niego oraz dla ogółu wierzycieli upadłej spółki i spowoduje konieczność poniesienia znacznych kosztów związanych z koniecznością obrony swych praw.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

W pierwszej kolejności Sąd zauważa, że wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie mogą uzasadniać podnoszone zarzuty wskazujące na wydanie decyzji z naruszeniem prawa. Podkreślenia bowiem wymaga, iż na etapie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania aktu Sąd nie ma możliwości dokonania oceny zgodności z prawem decyzji wydanych w toku postępowania administracyjnego, a zatem niedopuszczalne jest wywodzenie konieczności uwzględnienia wniosku z przekonania o wadliwości danego rozstrzygnięcia. W niniejszej sprawie nie mogły zatem za skuteczne zostać uznane argumenty dotyczące skierowana decyzji do Syndyka.

Dalej oceniając wniosek skarżącego, Sąd stwierdza, że nie zostało w żaden sposób udokumentowane, iż ewentualne rozpoczęcie egzekucji spowoduje zaistnienie okoliczności przewidzianych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Nie zostały przedstawione żadne materiały dotyczące obecnego stanu masy upadłości po spółce, jej relacja do kwoty określonej w zaskarżonej decyzji, ani w jaki sposób jej egzekucja mogłaby faktycznie zagrozić zaspokojeniu pozostałych wierzycieli.

Podkreślić należy, iż zweryfikowanie przez Sąd tego, czy wykonanie decyzji odbędzie się z uszczerbkiem dla majątku wnioskodawcy, prowadząc do powstania znacznej szkody, bądź powodując trudne do odwrócenia skutki, musi się odbywać z uwzględnieniem szczegółowych informacji o rzeczywistej i aktualnej sytuacji finansowej np. poprzez podanie wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwotach posiadanych ewentualnych wierzytelności, itp. Nie jest zatem możliwe pozytywne rozpatrzenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, albowiem brak jest danych dla dokonania całościowej i jednoznacznej oceny sytuacji materialnej spółki.

Na marginesie Sąd zauważa, że każda decyzja administracyjna zobowiązująca do uiszczenia należności pieniężnych pociąga za sobą dolegliwość w postaci konieczności jej uiszczenia, co powoduje uszczerbek w finansach zobowiązanego. Nie jest to jednak sytuacja niezwykła, uzasadniająca automatycznie zastosowanie środka ochrony tymczasowej, jak również jest ona odwracalna, poprzez zwrot kwoty objętej decyzją w sytuacji jej późniejszego uchylenia.

Reasumując stwierdzić należy, że Skarżący nie uprawdopodobnił w sposób wystarczający zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 61 § 3 p.p.s.a., tj. wystąpienia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.