Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1918020

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2012 r.
V SA/Wa 1263/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 listopada 2011 r. sygn V SA/Wa 1263/11 w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) maja 2011 r. Nr (...) znak (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu renty strukturalnej postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej;

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 23 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J.S. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem sporządzonym na wniosek skarżącej został doręczony skarżącej w dniu 5 stycznia 2012 r.

Po rozpoznaniu wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy, postanowieniem z dnia 3 lutego 2012 r. referendarz sądowy przyznał prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata; w pozostałym zakresie wniosek oddalił. Na mocy powyższego postanowienia Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w dniu (...) marca 2012 r. wyznaczyła skarżącej pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata M. J. (v. pismo z ORA z dnia 21 marca 2012 r., nr SOU/424/3951/12). Ww. pismo wyznaczony z urzędu pełnomocnik odebrał w dniu 26 marca 2012 r.

W dniu 30 marca 2012 r. pełnomocnik skarżącej złożył skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia. W uzasadnieniu wskazał m.in., że został wyznaczony już po upływie terminu dla skarżącej do złożenia skargi kasacyjnej. Zdaniem pełnomocnika, o braku winy w uchybieniu terminu oraz zachowaniu 7-dniowego terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu stanowi okoliczność, iż o swoim umocowaniu dowiedział się w dniu 26 marca 2012 r. oraz wymóg art. 175 § 1 p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje;

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jednocześnie zgodnie z art. 87 § 1, § 2 i § 4 cytowanej ustawy, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona skarżąca powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Fakt wyznaczenia pełnomocnika z urzędu po upływie 30 - dniowego terminu na wniesienie skargi kasacyjnej oraz podjęcie stosownych czynności przez pełnomocnika w terminie nie późniejszym niż 30 dni licząc od dnia zawiadomienia go o ustanowieniu pełnomocnikiem skarżącej stanowią okoliczności świadczące o braku winy strony w uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i stanowią podstawę do przywrócenia tego terminu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.