Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890550

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2012 r.
V SA/Wa 1237/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Kraczowski.

Sędziowie WSA: Izabella Janson (spr.), Andrzej Kania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi K. P. i J. M. - wspólników W. s.c. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.