Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780621

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
V SA/Wa 1215/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: - sędzia WSA - Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. R. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) sierpnia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych; postanawia:

odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 22 kwietnia 2010 r. sygn. akt V SA/Wa 131/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przywrócił skarżącej A. R. termin do wniesienia skargi na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) sierpnia 2009 r. wydane w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych.

W związku z powyższym zarządzeniem z 26 maja 2010 r. sygn. akt V SA/Wa 1215/10 skarżąca została wezwana przez Sąd do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych. W zarządzeniu zawarto pouczenie, iż nie uiszczenie wymaganego wpisu - w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia - spowoduje odrzucenie skargi.

Zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu doręczone zostało skarżącej w dniu 1 czerwca 2010 r. (karta - 62 akt sądowych). Termin do uiszczenia należnego w sprawie wpisu upłynął zatem 8 czerwca 2010 r., a wpis w kwocie 200 złotych uiszczony został w urzędzie pocztowym w dniu 9 czerwca 2010 r., (karta - 60 akt sądowych), czyli po upływie zakreślonego w zarządzeniu terminu. Ponadto na wezwanie Sądu o wykazanie daty wpłaty wpisu, doręczone skarżącej 22 czerwca 2010 r., A. R. nie udzieliła odpowiedzi.

Zgodnie z przepisem art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd. Odrzuceniu przez Sąd podlega również skarga, od której należny wpis uiszczony został po upływie wyznaczonego terminu. Sytuacja taka zachodzi w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.