Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682082

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
V SA/Wa 1193/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sędziowie WSA: Piotr Kraczowski, Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi T. Sp. z o.o. w S. na informację Ministra Gospodarki - Departament Funduszy Europejskich z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

1.

stwierdza, że ocena wniosku przeprowadzona została w sposób naruszający prawo i przekazuje sprawę Ministrowi Gospodarki do ponownego rozpatrzenia protestu;

2.

zasądza od Ministra Gospodarki na rzecz T. Sp. z o.o. w S. kwotę 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

"T." Sp. z o.o. z siedzibą w S. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "(...)". Przedmiotowy projekt złożony został w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.2 - Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych i zarejestrowany został pod numerem (...).

Po dokonaniu merytorycznej oceny wniosku pismem z dnia 9 stycznia 2013 r. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej poinformował Spółkę, że złożony wniosek o udzielenie wsparcia nie został zakwalifikowany do wsparcia w ramach przedmiotowego działania, gdyż według opinii ekspertów nie spełnił kryterium merytorycznego obligatoryjnego w zakresie kryteriów dotyczących innowacyjności projektu:

Wnioskodawca posiada zdolność do realizacji prac badawczych (dotyczy projektów w zakresie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo - rozwojowego).

Dalej w niniejszym piśmie przekazano wnioskodawcy uzasadnienie przedmiotowej oceny merytorycznej dokonane przez trzech ekspertów.

Z oceny wniosku wynikało, że Ekspert 1 i Ekspert 2 jako podstawę uznania, że spółka nie wykazała zdolności do realizacji prac badawczych przyjęli brak wcześniej prowadzonej przez nią działalności w tym zakresie.

Ekspert 3 w swoim uzasadnieniu przytoczył plany spółki dotyczące nawiązania współpracy z dr hab.inż. M.A. oraz dr Inż. A.A., a także wskazał na podpisanie przez nią listu intencyjnego ze swoją spółką dominującą Z. S.A., zawierającego deklarację udostępnienia zasobów oraz doświadczenia jej pracowników ale jednocześnie stwierdził, że "Wnioskodawca nie posiada zdolności do realizacji prac badawczych, gdyż mimo zatrudnienia i zamiaru dodatkowego zatrudnienia wysokokwalifikowanych specjalistów to nie prowadził prac badawczych". Ekspert ten stwierdził ponadto, że zgodnie z przewodnikiem po kryteriach ocenie podlega również dotychczasowe tj. do momentu złożenia wniosku doświadczenie w prowadzeniu przez wnioskodawcę prac badawczo rozwojowych samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi.

W powyższym piśmie zawarto jednocześnie pouczenie o prawie do złożenia w terminie 14 dni protestu do Instytucji Pośredniczącej i Spółka taki protest złożyła.

W proteście zarzuciła rozstrzygnięciu Instytucji Wdrażającej, że:

1.

w dokumentach dotyczących poddziałania 4.5.2. POIG nie został sformułowany wymóg konieczności prowadzenia prac badawczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, bowiem podmioty rozpoczynające działalność w obszarze badań i rozwoju mogą być beneficjentami dofinansowania w ramach poddziałania 4.5.2. POIG oraz podała konkretne przykłady podmiotów nie posiadających doświadczenia, które takie dofinansowanie w ramach tego programu otrzymały;

2.

ocena kryterium merytorycznego w postaci zdolności do realizacji prac badawczych została przeprowadzona z naruszeniem opisu ww. kryterium zawartego w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013" poddziałania 4.5.2 POIG, albowiem spółka we wniosku wskazała na zamiar zatrudnienia dwóch pracowników ze stopniem doktora oraz szczegółowo opisała ich dotychczasowy dorobek naukowy, a ponadto w biznes planie (punkt 8) została zawarta informacja o podpisaniu listu intencyjnego z Politechniką (...);

3.

przy ocenie zdolności do realizacji prac badawczych powinno być brane pod uwagę doświadczenie spółki dominującej wobec Skarżącej tj. Z. S.A., z którą Skarżąca podpisała list intencyjny w zakresie udostępnienia jej przez Z. S.A. zasobów, wiedzy i doświadczenia spółki dominującej. W ramach tej argumentacji przytoczyła orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, przykłady z praktyki a przede wszystkim wskazała na szczegółowy opis prac badawczo rozwojowych zrealizowanych przez Z. S.A. przed złożeniem wniosku przez Skarżącą oraz opis doświadczeń pracowników tej Spółki. Skarżąca podniosła również możliwość korzystania w ramach realizacji projektu z wyposażenia badawczego posiadanego przez Spółkę Z. S.A.;

4.

podkreśliła, że w ramach projektu planuje dokonanie zakupu aparatury badawczej, która zapewni zrealizowanie projektu, którego dotyczy wniosek.

Przedmiotowy protest mimo uznania części argumentów wnioskodawcy za zasadne, nie został uwzględniony, o czym Minister Gospodarki (Instytucja Pośrednicząca), rozstrzygnięciem podjętym w piśmie z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...), wydanym na podstawie art. 30b ust. 4 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) - doręczonym 18 kwietnia 2013 r. - poinformował Spółkę.

W powyższym piśmie - informacji podano, iż IP zgadza się ze Spółką, iż beneficjantami poddziałania 4.5.2. POIG mogą być podmioty rozpoczynające działalność w zakresie badań i rozwoju jak również "uznaje zastrzeżenie wnioskodawcy w zakresie współpracy ze Spółką matką Z. S.A. Nie może jednak uznać współpracy firmy ze spółką matką jako "doświadczenia wnioskodawcy w prowadzeniu prac badawczych w odniesieniu do pracowników planowanego Centrum Badawczo - Rozwojowego". Przedmiotowe kryterium dotyczy jak wskazano wnioskodawcy." Z powołaniem się na Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG 2007-2013, IP podkreśliła, że Spółka we wniosku o dofinansowanie nie wykazała "doświadczenia własnego rozumianego jako doświadczenia pracowników zatrudnionych w T. sp. z o.o. w zakresie zdolności do prowadzenia prac badawczych w sposób pozwalający na pozytywną ocenę przez ograniczenie opisu jedynie do ogólnych sformułowań i samooceny. Przedstawione projekty w pkt 19 Wniosku to projekty rozwojowe i wdrożeniowe". Zdaniem Ministra "Wnioskodawca w zakresie doświadczenia wskazanych pracowników Spółki nie wymienił konkretnych projektów, tytułów, zakresu prac czy roli w projekcie, a jedynie ograniczył się do ogólnego zapisu, co należy uznać za brak staranności w odniesieniu do deklarowanego wieloletniego doświadczenia".

Podsumowując, Instytucja Pośrednicząca w wyniku rozpatrzenia protestu ostatecznie uznała go za niezasadny.

W dniu 2 maja 2013 r. (data nadania pocztowego)" T." Sp. z o.o. w S. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na wynik procedury odwoławczej zawarty w piśmie Instytucji Pośredniczącej z dnia (...) kwietnia 2013 r.

Organowi wydającemu zaskarżone rozstrzygnięcie zarzuciła, że podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie oraz rozpatrywania protestu naruszono w szczególności kryteria oceny określone w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013" poddziałanie 4.5.2 PO IG oraz Regulamin tegoż działania. Powyższe, zdaniem skarżącej w sposób istotny wpłynęło na wynik oceny i uznanie, że Spółka nie spełnia kryterium merytorycznego obligatoryjnego w postaci zdolności do realizacji prac badawczych, a w konsekwencji wniosek nie został zakwalifikowany do wsparcia w ramach podziałania 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Mając powyższe na uwadze Spółka wniosła o:

a)

uwzględnienie skargi i stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia;

b)

zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi skarżąca przedstawiła przebieg postępowania i zarzuciła ponownie, że ocena wniosku w zakresie spornego kryterium przez IP nie została dokonana prawidłowo - zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG 2007-2013. Skarżąca podkreśliła, że ze względu na powiązania kapitałowe jej i spółki Z. S.A. (która jest jej jedynym udziałowcem) ocena kryterium merytorycznego w zakresie zdolności wnioskodawcy do realizacji prac badawczych winna być oceniana z uwzględnieniem doświadczeń i dorobku spółki Z. S.A. oraz jej pracowników. Zdaniem spółki aspekt ten pominięty przez Instytucję Wdrażającą, został co prawda uznany i zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, jednakże mimo to uznano protest za niezasadny. Zdaniem skarżącej skoro wnioskodawcami i beneficjentami w ramach Poddziałania 4.5.2. POIG mogą być firmy nie mające wcześniejszych doświadczeń w zakresie prowadzenia badań i rozwoju, co zostało wprost przyznane przez Instytucję Pośredniczącą i faktycznie znajduje zastosowanie w praktyce, a jednocześnie zgodnie z orzecznictwem ETS oraz stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej ("IP uznaje stanowisko wnioskodawcy w zakresie współpracy ze spółką matką Z. S.A.") skoro dla oceny spełnienia kryterium zdolności do prowadzenia prac badawczych należy brać pod uwagę także zdolność Z. S.A. to można zdaniem Spółki stwierdzić, że posiadanie przez Z. S.A. doświadczenia w zakresie prac badawczo rozwojowych oraz potencjału technicznego oznacza spełnienie przez Skarżącą kwestionowanego kryterium merytorycznego w postaci zdolności do prowadzenia prac badawczych.

Spółka nie zgodziła się również z Instytucją Pośredniczącą jakoby w zakresie udokumentowania doświadczenia poszczególnych pracowników spółki nie wymieniła konkretnych projektów. Wskazała, że z zapisów punktów 18, 19 wniosku o dofinansowanie wynika dokładny opis prac badawczo rozwojowych zrealizowanych przez Z. S.A. przed złożeniem wniosku, a na str. 44- 46 wniosku został zamieszczony szczegółowy opis projektów, w których uczestniczyli M.R., W.T., A.L. oraz B.D.

W ocenie skarżącej należy także uznać za na naruszenie procedury oceny wniosków w ramach działania 4.5.2 PO IG przedstawianie przez Instytucję Pośrednicząca nowych argumentów merytorycznych w stosunku do pierwotnej wersji zarzutów panelu ekspertów. Powyższe, zdaniem Spółki jest niedopuszczalne w świetle regulaminu działania 4.5.2 PO IG.

W odpowiedzi na skargę Instytucja Pośrednicząca - Minister Gospodarki wniósł o jej oddalenie wskazując, że ocena wniosku o dofinansowanie projektu została przeprowadzona prawidłowo, przy zachowaniu wszystkich procedur, adekwatnie do informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Organ nie zgodził się z zarzutem dokonania oceny wniosku niezgodnie z opisem spornego kryterium zawartym w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG 2007-2013. Ponownie podkreślił, że w zakresie spornego kryterium wnioskodawca skoncentrował się na jedynie na dorobku badawczym pracowników naukowych, z którymi deklaruje jedynie prowadzenie wstępnych rozmów i z którymi w zakresie potencjalnej współpracy nie dołączył żadnego udokumentowanego oświadczenia woli. Doświadczenie własne rozumiane jako pracowników zatrudnionych w "T." Sp. z o.o. ograniczył zaś do opisu ogólnego i samooceny oraz doświadczenia w pracach rozwojowych i wdrożeniowych. Dodatkowo organ zauważył i podkreślił, że biorąc pod uwagę, iż wnioskodawca nie podał w treści wniosku o dofinansowanie informacji o posiadanym liście intencyjnym z Politechniką Wrocławską, eksperci mieli pełne prawo uznać to kryterium za niespełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie mimo iż nie wszystkie zawarte w niej argumenty, zdaniem Sądu okazały się słuszne.

Wobec tego, iż przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dokonana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), dalej: u.z.p.p.r., wskazać również należy, iż prawo do jej złożenia zagwarantowane zostało w przepisie art. 30c ust. 1 u.z.p.p.r., zgodnie z którym po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego, o której mowa w art. 30b ust. 4, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), dalej: p.p.s.a.

Oceniając, co będzie stanowić wzorzec kontroli sądowej, uznać należy, że prawo, wedle którego oceniana jest legalność oceny projektu, to nie tylko przepisy u.z.p.p.r., ale także postanowienia systemu realizacji programu operacyjnego. Zatem kontrolując zgodność z prawem dokonanej przez organ oceny projektu, sąd administracyjny ma na względzie zgodność z prawem powszechnie obowiązującym, a także z postanowieniami aktów wydanych na podstawie prawa powszechnie obowiązującego przez właściwe podmioty i w granicach ich kompetencji. Wzorzec kontroli stanowią zatem postanowienia u.z.p.p.r., postanowienia systemu realizacji programu operacyjnego oraz postanowienia regulaminu konkretnego konkursu.

Sąd nie jest jednak związany aktami prawa administracyjnego innymi niż wymienione w art. 178 Konstytucji, w tym znaczeniu, że zanim je zastosuje jako wzorzec kontroli, może i powinien badać ich zgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a więc przede wszystkim z przepisami ustaw i Konstytucji.

W tym miejscu wskazać wypada, że Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jest znane stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zajęte w wyroku z 12 grudnia 2011 r. sygn. akt P 1/11 w zakresie konstytucyjności przepisów art. 30b i 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w zakresie, jakim dopuszczają uregulowanie procedur odwoławczych poza systemem obowiązujących źródeł prawa.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził mianowicie, że art. 30b ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 2 ustawy o z.p.p.r. w zakresie, w jakim dopuszcza uregulowanie środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w toku postępowania o dofinansowanie z programu operacyjnego poza systemem źródeł powszechnie obowiązującego prawa, jest niezgodny z art. 87 Konstytucji, jak też art. 30c ust. tej ustawy w zakresie, w jakim uzależnia prawo do skorzystania ze skargi do sądu administracyjnego od wyczerpania środków odwoławczych przewidzianych w aktach niebędących źródłem powszechnie obowiązującego prawa, jest niezgodny z art. 87 Konstytucji. Orzeczenie zostało opublikowane w Dz. U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1644. Trzeba jednak uwzględnić, że Trybunał Konstytucyjny wydając to orzeczenie odroczył jego wejście w życie na okres 18 miesięcy od daty ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że orzekając w niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny nie mógł uwzględnić okoliczności, że normy regulujące postępowanie odwoławcze w ramach PO IG leżą poza konstytucyjnym systemem źródeł prawa i miał obowiązek je stosować.

Odnosząc się zatem do wskazanych wyżej i mających w sprawie zastosowanie regulacji, wskazać należy, że wyznaczają one kompetencję i zakres uprawnień oraz ograniczeń sądu administracyjnego w toku kontroli legalności oceny projektu przeprowadzonej przez właściwą instytucję zarządzająca w ramach ogłoszonego konkursu. Wśród tych uprawnień sąd posiada możliwość wzięcia pod uwagę faktów powszechnie znanych, nawet bez powołania się na nie przez strony, natomiast ograniczeniem dla sądu administracyjnego jest m.in. brak możliwości przeprowadzenia jakiegokolwiek dowodu poza dowodem uzupełniającym z dokumentu.

W kontekście powyższych rozważań, badając legalność oceny wniosku zawartej w piśmie z dnia (...) kwietnia 2013 r. stanowiącym rozpoznanie protestu Sąd uznał skargę za uzasadnioną.

W tym miejscu przypomnieć należy, że w systemie dotyczącym przedmiotowego Działania 4.5 przewidziano, iż środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów jest protest (§ 11 Regulaminu przeprowadzania konkursu). Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:

1)

zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów;

2)

naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

Od rozstrzygnięcia protestu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Na tej podstawie nie ulega wątpliwości, że przedmiotem skargi do sądu administracyjnego jest negatywna ocena projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie, dokonana przez Ministra Gospodarki zawarta w piśmie z dnia 10 kwietnia 2013 r., stanowiąca wynik rozpatrzenia protestu - kończąca postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

Mając powyższe na względzie w tym miejscu odnieść należy się do przebiegu postępowania zainicjowanego złożonym przez skarżącą wnioskiem o dofinansowanie, przy uwzględnieniu podniesionych w skardze w tym zakresie zarzutów.

Według treści art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach polityki rozwoju (Dz. U. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) wszelkie zasady i procedury dotyczące realizacji zarówno strategii rozwoju, jak i programów, zawarte są w "systemie realizacji", przy czym system ten określa także środki odwoławcze, które przysługują wnioskodawcy w związku z naborem projektów o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy - czyli zgłoszonych w trybie konkursowym. Obowiązek opracowania - określenia tego systemu realizacji, nałożony został na instytucję zarządzającą odpowiadającą za prawidłową realizację programu (art. 26 ust. 1 pkt 2, pkt 6, pkt 8, art. 25 pkt 1, art. 5 pkt 2 cyt. ustawy). Przy wykonywaniu swoich zadań instytucja zarządzająca ma obowiązek uwzględnienia zasady równego dostępu do uzyskania pomocy, a także ma zapewnić przejrzystość reguł stosowanych przy ocenie projektów mogących skorzystać z dofinansowania, a między innymi projektów wyłanianych w trybie konkursu ( art. 26 ust. 2, art. 28 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy). Instytucja zarządzająca może powierzyć część swoich zadań - między innymi dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru projektów do dofinansowania w ramach danego programu - instytucji wdrażającej jako instytucji pośredniczącej II stopnia (art. 27 ust. 1 w związku z art. 5 pkt 4 cyt. ustawy).

Skarżąca spółka zgłosiła swój wniosek - projekt w ramach PO IG- Oś priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.2 wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu w ramach POIG, w zakresie powyższego działania procedura wyboru projektu dokonywana jest dwuetapowo: wybór ten dokonywany jest w oparciu o kryteria formalne, a następnie w oparciu o kryteria merytoryczne. Kryteria merytoryczne dzielą się na kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne. Ocena merytoryczna obligatoryjna dokonywana jest przez Panel Ekspertów w systemie "zero-jedynkowym", na posiedzeniu Komisji Konkursowej w oparciu o dokumentację aplikacyjną oraz prezentacje i wyjaśnienia przedstawicieli Wnioskodawców obecnych na posiedzeniu k.k. z udziałem Panelu Ekspertów (§ 7 Regulaminu). W ramach Panelu Ekspertów ocena przeprowadzana jest przez 3 członków oceniających w ramach grupy kryteriów dot. innowacyjności. Warunkiem przekazania wniosku do oceny merytorycznej fakultatywnej jest pozytywna ocena kryteriów merytorycznych obligatoryjnych przez większość je oceniających, z zastrzeżeniem, że projekt zostanie pozytywnie oceniony przez co najmniej dwóch ekspertów oceniających kryteria dot. innowacyjności.

W nawiązaniu do przytoczonych wyżej regulacji przyjąć należy, że instytucja dokonująca wyboru projektów do dofinansowania ma obowiązek stosowania wszystkich zasad i reguł określonych w systemie realizacji projektu (kryteria oceny, sposób stosowania tych kryteriów w nawiązaniu do projektu, rozpatrywanie środków odwoławczych) - do których musi stosować się także wnioskodawca zgłaszający określony projekt do dofinansowania - zaś Sąd dokonuje kontroli ich stosowania jako źródeł prawa w szerokim znaczeniu, przy uwzględnieniu także norm prawnych powszechnie obowiązujących. Załącznikiem do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG jest dokument - załącznik nr 4.4 - Procedura Odwoławcza w ramach PO IG opracowana na podstawie ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze - ustalone dla programów operacyjnych.

Jak wskazano na wstępie, projekt o dofinansowanie zgłoszony przez skarżącą spółkę uzyskał pozytywną ocenę w zakresie spełnienia kryteriów formalnych natomiast nie spełnił, jak uznano kryterium nr 10 kryterium merytorycznego obligatoryjnego w zakresie kryteriów dotyczących innowacyjności projektu:

Wnioskodawca posiada zdolność do realizacji prac badawczych (dotyczy projektów w zakresie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo - rozwojowego.

O powyższym poinformowano spółkę w piśmie z 9 stycznia 2013 r. Spółka otrzymała również uzasadnienie ekspertów. W ocenie ekspertów jako podstawę uznania, że spółka nie wykazała zdolności do realizacji prac badawczych przyjęto brak wcześniej prowadzonej przez nią działalności w tym zakresie. (Ekspert nr 1 i nr 2. Natomiast zdaniem eksperta nr 3 mimo przytoczenia planów spółki dotyczących nawiązania współpracy z dwoma pracownikami naukowymi ze stopniem doktora, a także wskazaniem na podpisanie przez spółkę listu intencyjnego ze swoją spółką dominującą Z. S.A., zawierającego deklarację udostępnienia zasobów oraz doświadczenia jej pracowników jednocześnie stwierdzono, że wnioskodawca nie posiada zdolności do realizacji prac badawczych, gdyż mimo zatrudnienia i zamiaru dodatkowego zatrudnienia wysokokwalifikowanych specjalistów nie prowadził prac badawczych, zaś zgodnie z przewodnikiem po kryteriach ocenie podlega również dotychczasowe tj. do momentu złożenia wniosku doświadczenie w prowadzeniu przez wnioskodawcę prac badawczo rozwojowych samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi.

W proteście od powyższej oceny Spółka obszernie odniosła się do jej treści wnosząc o ponowne sprawdzenie zgodności wniosku o dofinansowanie z zakwestionowanym kryterium wyboru. Podniosła zarzuty, co do jej zdaniem popełnionych przez oceniających błędów merytorycznych w zakresie oceny zakwestionowanego kryterium, w szczególności zarzucając, że w dokumentach dotyczących przedmiotowego poddziałania nie został sformułowany wymóg konieczności prowadzenia prac badawczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, bowiem podmioty rozpoczynające działalność w obszarze badań i rozwoju mogą być beneficjentami dofinansowania w ramach poddziałania 4.5.2. POIG. W wyniku rozpoznania protestu uwzględnione zostały powyższe argumenty spółki wskazując, że istotnie beneficjentami poddziałania 4.5.2 POIG mogą być podmioty rozpoczynające działalność B+R jednak fakt ten jak podkreślono nie zwalnia wnioskodawcy z oceny zdolności do realizacji prac badawczych. Doświadczenie w prowadzeniu działalności, jak wskazano nie musi zostać wykazane przez wnioskodawcę jako osobę prawną ale może zostać wniesione przez doświadczenie pracowników zatrudnionych w spółce, co zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru powinno zostać odpowiednio udokumentowane, a w sprawie niniejszej, zdaniem IP informacje dotyczące doświadczenia w zakresie prowadzenia prac B+ R pracowników zostały ograniczone do ogólnego opisu doświadczenia M.R. Organ nie przyjął natomiast jako zasadnej argumentacji, że doświadczenie wnioskodawcy w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych może zostać wykazane ze względu na powiązania kapitałowe jej i spółki Z. S.A. (która jest jej jedynym udziałowcem) uwzględnieniem doświadczeń i dorobku spółki Z. S.A. IP nie uznała również za spełnione warunki zatrudnienia bądź planowania zatrudnienia co najmniej dwóch pracowników ze stopniem naukowym doktora, gdyż jak wskazano prowadzenie wstępnych rozmów nie stanowi zobowiązania do współpracy ani gwarancji zatrudnienia po przyznaniu dofinansowania.

Dalej wskazano, iż skoro doświadczenie własne, rozumiane jako pracowników zatrudnionych u wnioskodawcy ubiegający się o pomoc ograniczył do opisu ogólnego i samooceny w pkt 18 i doświadczenia w pracach rozwojowych i wdrożeniowych w pkt 19 wniosku oraz biorąc pod uwagę, iż nie podał informacji o posiadanym liście intencyjnym z Politechniką Wrocławską, dokonana przez Ekspertów negatywna ocena tego kryteriu, zdaniem IP okazała się prawidłowa.

W nawiązaniu do okoliczności przytoczonych wyżej rację, zdaniem Sądu należy przyznać skarżącej, iż w wyniku rozpatrzenia protestu, oceny projektu dokonano z naruszeniem prawa, a w szczególności § 9 ust. 10 Załącznika 4.4. w związku z naruszeniem opisu ww. kryterium zawartego w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013" poddziałania 4.5.2 POIG.

Po pierwsze w ocenie Sądu Spółka we wniosku prawidłowo, jak wynika z Przewodnika po kryteriach wyboru wskazała na zamiar zatrudnienia dwóch pracowników ze stopniem doktora oraz szczegółowo opisała ich dotychczasowy dorobek naukowy. Kwestia ta zresztą podlegając weryfikacji zgodnie z Przewodnikiem nie była podstawą negatywnej oceny powyższego kryterium przez Panel Ekspertów, skoro oceniając pod tym kątem powyższe kryterium nie zanegowali prawidłowości zapisów wniosku co do planowanego zatrudnienia 2 pracowników naukowych ze stopniem doktora w dziedzinie, której będą dotyczyć planowane prace badawcze. Negatywna ocena tego kryterium dokonana przez nich wiązała się, jak wynika z uzasadnienia oceny jedynie z uznaniem, iż Spółka nie wykazała dotychczasowego tj. do momentu złożenia wniosku doświadczenia w prowadzeniu przez nią prac badawczo rozwojowych samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi. Nie polega również na prawdzie zarzut zawarty w zaskarżonym rozstrzygnięciu, jakoby Spółka nie podała we wniosku informacji o podpisaniu listu intencyjnego z Politechniką Wrocławską. Przeczy temu zapis pkt 8 biznes planu, w którym wnioskodawca wskazuje, iż posiada on list intencyjny z PW, który stanowi podstawę do korzystania z know how Uczelni w celu realizacji wspólnych projektów z zakresu nowoczesnych rozwiązań dla branży armatury przemysłowej. W takiej sytuacji stanowisko wskazane przez IP w zaskarżonym rozstrzygnięciu stanowiącym wynik rozpoznania protestu, kwestionujące prawidłowość zapisów wniosku o zamiarze zatrudnienia pracowników naukowych, wobec przedstawienia przez Instytucję Pośredniczącą nowych argumentów merytorycznych w stosunku do pierwotnej wersji zarzutów Panelu Ekspertów należy uznać, jak słusznie podnosi skarżąca za na naruszenie procedury oceny wniosków w ramach działania 4.5.2 PO IG.

W tym miejscu zauważyć należy, że zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 obowiązującej w sprawie Procedury odwoławczej (Załącznik nr 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG) w proteście powinny być ujęte wszystkie zarzuty dotyczące dokonanej oceny, z powołaniem się na informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, załącznikach wniosku lub wyjaśnieniach stanowiących integralną cześć wniosku. Spółka wywiązała się z powyższego. Z kolei instytucja rozpatrująca protest związana jest jego zakresem i sprawdza zgodność wniosku o dofinansowanie projektu tylko z tymi kryteriami oceny, które zostały wskazane w proteście.

Kolejną kwestią jest ustalenie czy i na ile zasadnie tj. zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru IP dokonała oceny kolejnej przesłanki przedmiotowego kryterium nr 10 tj. poprzez uznanie czy ubiegająca się o pomoc Spółka wykazała dotychczasowe tj. do momentu złożenia wniosku doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi. Zgodnie z Przewodnikiem (PpKW), współpraca taka powinna być odpowiednio udokumentowana. Nie ulega wątpliwości, co pozostaje na etapie rozpoznania protestu poza sporem, że beneficjentem pomocy w ramach przedmiotowego poddziałania mogą być firmy rozpoczynające dopiero działalność B+R. W tej sytuacji kwestią zasadniczą staje się dokonanie oceny przedmiotowego kryterium pod kątem spełnienia warunku wykazania (i udokumentowania) dotychczasowego tj. do momentu złożenia wniosku doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi. Zarzut Panelu Ekspertów, że spółka nie wykazała takiej współpracy, gdyż działalności powyższej nie rozpoczęła nie okazał się uwzględniony, gdyż zasadnie IP przyjęła, że doświadczenie w prowadzeniu działalności nie musi być wykazane przez wnioskodawcę jako osobę prawną ale może zostać wniesione przez doświadczenie pracowników zatrudnionych w tej spółce. Nie mniej jednak prawidłowo, zdaniem Sądu uznano, iż przedmiotowe kryterium dotyczy wnioskodawcy, a co za tym idzie, w sprawie niniejszej niekwestionowany dorobek i doświadczenie potencjalnego podmiotu, z którym Spółka zamierza podjąć współpracę tj. firmy Z. (Spółki-matki) nie mogą być interpretowane i uznane jako doświadczenie wnioskodawcy w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych, skoro wnioskodawcą projektu jest Spółka T. Nie zmienia tego faktu okoliczność, że firma Z. SA jest 100% udziałowcem T. Sp. z o.o. ubiegającej się o dofinansowanie. W tej części podzielając stanowisko organu zarzuty skargi, iż przy ocenie zdolności do realizacji prac badawczych powinno być brane pod uwagę doświadczenie spółki dominującej wobec Skarżącej tj. Z. S.A., z którą Skarżąca podpisała list intencyjny w zakresie udostępnienia jej przez Z. S.A. zasobów, wiedzy i doświadczenia spółki dominującej, zdaniem WSA nie okazały się słuszne, co nie oznacza, że dokonana w tym zakresie ocena przeprowadzona została prawidłowo. Dokonując oceny tego kryterium pod kątem wykazania doświadczenia w prowadzeniu prac B+R skoro IP przyjęła za wystarczające wykazanie powyższego wniesionym doświadczeniem przez pracowników zatrudnionych w tej spółce niezrozumiałym jest zarzut IP, iż doświadczenia w zakresie prac B+R pracowników zostały ograniczone do ogólnego opisu doświadczenia M.R. Przyjmując jako prawidłowe ustalenie przez IP, że wymienieni we wniosku pracownicy stanowią zespół pracowników badawczych spółki wskazany w pkt 18 wniosku (wg którego dokonywana jest między innymi ocena przedmiotowego kryterium) opis doświadczenia M.R. w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych nowych produktów armatury jak również wskazane tam publikacje tego autora, opracowane z jego udziałem nowe technologie, innowacyjne produkty jak również opisy wdrożeń do produkcji wraz ze sprzedażą patentu i licencji nie mogą zostać uznane jak wskazuje IP jako ogólny opis doświadczenia tego pracownika bez wskazania jakiegokolwiek realizowanego projektu badawczego. Powyższemu twierdzeniu przeczy zresztą ocena w tym zakresie dokonana przez Eksperta nr 3 potwierdzającego wysoką klasę oraz doświadczenie w realizacji prac badawczych zespołu w tym m.in. M.R.

Wobec powyższego przyjąć należy, że skoro dokumenty takie jak Przewodnik po Kryteriach Wyboru, czy Instrukcja Wypełniania Wniosku są wiążące dla Wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie, to są również wiążące dla oceniających oraz dla IP przy rozpatrywaniu protestu W ocenie Sądu z powyższym wynikiem rozpoznania protestu jak w sprawie niniejszej zgodzić się nie można. O ile IP zgodnie z uprawnieniami jej przysługującymi dokonuje ponownego sprawdzenia zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru to nie uznając za prawidłową ocenę ekspertów może uznając protest za zasadny, skierować wniosek do ponownej oceny bądź o ile uznaje, że wniosek został jednak prawidłowo oceniony wobec niespełnienia tego kryterium rozpatrzeć protest negatywnie, wskazując jednocześnie i szeroko uzasadniając dlaczego sporne kryterium nie zostało uznane za spełnione. Ocena ta winna odnieść się do rzeczowych argumentów przedstawionych proteście i nie może zasługiwać na aprobatę uzasadnienie przyjętego stanowiska, jakiego dokonał Minister Gospodarki w zaskarżonej informacji cytując jedynie w części znajdujące się we wniosku i Biznes Planie w pkt '18 i 19 zapisy na potwierdzenie swego, stanowiska, iż nie dowodzą one spełnienia kryterium nr 10.

Wskazać należy, że sądowa kontrola legalności oceny projektu przeprowadzona przez właściwą instytucję zarządzającą w ramach ogłoszonego konkursu sprowadza się do oceny prawidłowości stosowania prawa przez tę instytucję, określonego w przepisach u.z.p.p.r. oraz jej przepisów wykonawczych, jak też w regionalnym programie operacyjnym (art. 20 ust. 3 i 3a u.z.p.p.r.), a nadto regulacji zawartych w systemie realizacji programu operacyjnego (art. 5 pkt 11 u.z.p.p.r.), określonym przez instytucję zarządzającą (art. 26 ust. 1 pkt 8 u.z.p.p.r.), jak również w regulacjach wspólnotowych dotyczących w szczególności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (vide: wyrok WSA w Szczecinie z 18 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Sz 781/09).

W sprawie niniejszej przyjęcie przez IP stanowiska, że ocena wniosku w zakresie spornego kryterium została dokonana prawidłowo nie może się ostać.

Z powyższego względu, skoro - jak wskazano wyżej - w postępowaniu dotyczącym oceny wniosku IP naruszyła zasady postępowania, Sąd w oparciu o art. 30c ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 84, poz. 712) uwzględnił skargę i przekazał sprawę Instytucji Pośredniczącej - Ministrowi Gospodarki do ponownego rozpatrzenia protestu.

O kosztach postępowania sądowego orzeczono na podstawie art. 200 w związku z art. 205 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.