Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2006 r.
V SA/Wa 1183/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zabłocka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" Sp. z o.o. w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) maja 2006 r. Nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika z akt administracyjnych, zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Celnej w W. została doręczona pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 15 maja 2006 r.,

(zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach adm.), natomiast skarga została złożona - za pośrednictwem urzędu pocztowego - w dniu 20 czerwca 2006 r., czyli po upływie powyżej omówionego terminu.

W tej sytuacji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2000 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.