Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1918013

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 marca 2012 r.
V SA/Wa 1165/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Krajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M.Z. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 sierpnia 2011 r. sygn. akt V SA/Wa 1165/11 w sprawie ze skargi M. Z. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) marca 2011 r.r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną;

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. Z. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) marca 2011 r. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.

Pismem z dnia 19 września 2011 r. skarżąca M. Z. wniosła osobiście sporządzoną skargę kasacyjną od wyżej wymienionego postanowienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zgodnie z art. 173 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Stosownie do art. 175 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego - o czym strona skarżąca, została pouczona jednocześnie z doręczeniem jej odpisu zaskarżonego wyroku.

Z tych względów i na podstawie art. 175 § 1 w zw. z art. 178 cyt. ustawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.