Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3085781

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2020 r.
V SA/Wa 1154/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Zwolenik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za urządzanie gier hazardowych bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: "Skarżąca" lub "Spółka"), zastępowana przez profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem, zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z (...) 2019 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 300 000 zł za urządzanie gier hazardowych bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z (...) 2019 r. skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 3 000 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na wezwanie Spółka złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Referendarz sądowy, postanowieniem z (...) 2019 r. sygn. akt V SPP/Wa 200/19 odmówił przyznania Skarżącej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Po rozpoznaniu sprzeciwu Spółki, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z (...) 2019 r. sygn. akt V SPP/Wa 200/19, utrzymał w mocy ww. postanowienie referendarza sądowego, które tym samym stało się prawomocne.

W dniu (...) 2019 r. do Sądu wpłynęło pismo pełnomocnika skarżącej Spółki z (...) 2019 r. informujące, iż "z dniem dzisiejszym" pełnomocnik wypowiedziała spółce pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszej sprawie. W związku z tym pełnomocnik wniósł o kierowanie wszelkiej korespondencji bezpośrednio na adres Spółki.

Wobec powyższego, pismem z (...) 2019 r. w wykonaniu zarządzenia tut. Sądu z (...) 2019 r. Skarżąca została wezwana do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z (...) 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Z adnotacji dokonanych przez doręczyciela na kopercie oraz zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki wynika, że z uwagi na nieobecność adresata (...) 2019 r., przesyłkę pozostawiono w placówce pocztowej, umieszczając zawiadomienie o powyższym w oddawczej skrzynce pocztowej. Z uwagi na to, że strona skarżąca przesyłki nie odebrała, zwrócono ją Sądowi. W związku z powyższym wezwanie pozostawiono w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia z dniem (...) 2019 r.

Termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął zatem (...) 2020 r.

W wyznaczonym terminie nie uiszczono należnego wpisu sądowego, co zostało sprawdzone w rejestrze opłat sądowych w dniu 15 stycznia 2020 r. (k. 28 akt sprawy).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W myśl art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Wymaga zaznaczenia, że wezwanie do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu zostało wysłane bezpośrednio do Skarżącej, gdyż w piśmie z (...) 2019 r. adwokat Spółki poinformowała, że "z dniem dzisiejszym" wypowiedziała Skarżącej pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszej sprawie. Zgodnie z art. 42 § 2 p.p.s.a. adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy, który wypowiedział pełnomocnictwo, jest obowiązany działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku. W orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się, że wskazany w tym przepisie okres dwóch tygodni liczy się od chwili, gdy oświadczenie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa dotarło do mocodawcy.

Zatem najwcześniej (...) 2019 r. Spółka mogła uzyskać informację o wypowiedzeniu jej pełnomocnictwa. Adwokat była zobowiązania działać za Spółkę przynajmniej do (...) 2019 r., zatem po upływie tego terminu Skarżąca działa w niniejszej sprawie bez pomocy pełnomocnika. Tym samym wezwanie Sądu z (...) 2019 r. aby było skuteczne zostało skierowane bezpośrednio do Spółki. Wskazać należy, że wezwanie to zostało doręczone Stronie w trybie doręczenia zastępczego z upływem 14-go dnia od daty pierwszego awizowania przesyłki, tj. w dniu (...) 2019 r. W konsekwencji Sąd uznał, że termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, liczony od dnia (...) 2019 r., upłynął w dniu (...) 2020 r. Jak wynika z akt sprawy, Skarżąca nie wykonała ciążącego na niej obowiązku.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.