Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777301

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2015 r.
V SA/Wa 1151/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Tomczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi E. z siedzibą w A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie skargę na decyzję opisaną w komparycji niniejszego postanowienia złożyła E. z siedzibą w A. zwana dalej skarżącą spółką.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 tekst jednolity) zwanej dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zarządzeniem z dnia 16 marca 2015 r. wezwano skarżącą spółkę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 5928 złotych w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzeniem z tej samej daty wezwano skarżącą spółkę do uzupełnienia braku formalnego skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi przez nadesłanie tłumaczenia pełnomocnictwa dołączonego do skargi na język polski oraz nadesłanie dokumentu określającego umocowanie do udzielenia ww. pełnomocnictwa procesowego w oryginale lub uwierzytelnionej kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.

Odpisy ww. zarządzeń zostały doręczone pełnomocnikowi skarżącej spółki w dniu 23 marca 2015 r. (k. 21 akt sądowych), a więc termin do uiszczenia wpisu oraz uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął z dniem 30 marca 2015 r.

Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (k. 23 verte akt sądowych) wynika, iż w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych, nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy. Skarżąca spółka nie nadesłała też żądanych dokumentów.

Wobec tego, iż w terminie zakreślonym przez sąd, nie został uiszczony wpis od skargi, ani też nie uzupełniono braków formalnych skargi, na podstawie art. 220 § 3 i 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.