Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 września 2006 r.
V SA/Wa 1066/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Krajewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 kwietnia 2005 r. sygn. V SA/Wa 217/04, odrzucającym skargę wniesioną na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) grudnia 2004 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 7 kwietnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. R. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) grudnia 2004 r. Nr (...) z uwagi na brak wpisu sądowego od skargi. Orzeczenie doręczono skarżącemu oraz organowi administracji i stało się ono prawomocne w dniu 26 maja 2005 r.

Pismem z 13 czerwca 2006 r. strona wniosła skargę o wznowienie postępowania zakończonego powyższym postanowieniem.

W uzupełnieniu skargi, pismem z 31 lipca 2006 r. (k. 36) skarżący, jako podstawy wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w kontekście przepisu art. 273 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) z późn. zm. dalej - p.p.s.a., wskazał:

1.

zawiadomienie Instytutu Pamięci Narodowej-Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w K. o wszczęciu śledztwa w sprawie znęcania się funkcjonariuszy Gestapo z Z. nad zatrzymanymi na przełomie marca i kwietnia 1943 r. M. R. i S. F. (zał. nr 1 do skargi - k. 7);

2.

postanowienie prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w K. z (...) marca 2006 r. o umorzeniu wymienionego powyżej śledztwa (zał. 2 do skargi - k. 8-12);

3.

postanowienie Sądu Okręgowego w (...). o sygn. akt (...) z (...) maja 2006 r. nie uwzględniające zażalenia pokrzywdzonego M. R. na wskazane powyżej postanowienie o umorzeniu śledztwa (zał. 3 do skargi - k. 13-15).

Zgodnie z przepisem art. 273 § 2 i 3 p.p.s.a. można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłoby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu, a także w razie wykrycia prawomocnego orzeczenia dotyczącego tej samej sprawy.

Zgodnie z przepisem art. 280 § 1 p.p.s.a. sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia, w braku jednego z tych wymagań sąd wniosek odrzuci, zaś w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę.

Należy zauważyć, iż przytoczone przez skarżącego okoliczności nie należą do takich, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie z 7 kwietnia 2005 r. Skarga w wymienionej sprawie została odrzucona z uwagi na brak opłaty sądowej, a strona zarówno w skardze, jak i w pismach ją uzupełniających w żaden sposób nie ustosunkowuje się do kwestii opłacenia wpisu. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu II UKN 174/99 z 28 października 1999 r., samo sformułowanie podstawy wznowienia w sposób odpowiadający przepisom (...) nie oznacza, że skarga opiera się na ustawowej podstawie wznowienia, jeżeli już z samego uzasadnienia skargi wynika, że podnoszona podstawa nie zachodzi.

W związku z powyższym, na mocy przepisu art. 280 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.