Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558375

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
V KZ 9/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Barbara Skoczkowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie J. M. po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. zażalenia skazanego na zarządzenie Przewodniczącego IV Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Ś. z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn. akt IV Ka.../17 w przedmiocie odmowy przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku

postanawia:

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

J. M. wyrokiem Sądu Rejonowego w D. z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt II K.../17, został skazany za czyny z art. 279 § 1 k.k. i inne, na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Po rozpoznaniu apelacji oskarżonego, Sąd Okręgowy w Ś., wyrokiem z dnia 11 października 2017 r., sygn. akt IV Ka.../17, utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.

W dniu 29 listopada 2017 r. do Sądu Okręgowego w Ś. wpłynął wniosek skazanego o doręczenie mu odpisu wyroku, gdyż nie zgadza się z jego treścią, a następnie w dniu 28 grudnia 2017 r. wniosek o wyznaczenie mu obrońcy z urzędu celem wniesienia kasacji.

Wskazanym powyżej zarządzeniem, odmówiono J. M. przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku tegoż Sądu z dnia 11 października 2017 r., albowiem został on złożony po upływie 7 dniowego terminu zawitego.

Zażalenie na to zarządzenie złożył skazany nie zgadzając się z jego treścią.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zażalenie skazanego nie jest zasadne.

Skarżący nie wykazał, aby zaskarżone zarządzenie posiadało jakiekolwiek wady natury faktycznej lub prawnej. Bezspornie w przedmiotowej sprawie doszło do przekroczenia terminu zawitego do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie odpisu wyroku Sądu Okręgowego w Ś. J. M. został skutecznie powiadomiony o terminie rozprawy apelacyjnej wyznaczonej na 11 października 2017 r. na adres Zakładu Karnego w S. w dniu 11 września 2017 r. oraz zostały wydane nakazy doprowadzenia oskarżonego na ten termin. W dniu 30 września 2017 r., oskarżony został zwolniony z zakładu karnego, jednakże nie stawił się na rozprawie apelacyjnej. Na rozprawie obecny natomiast był obrońca z urzędu oskarżonego. W takiej sytuacji procesowej 7-dniowy termin zawity rozpoczął bieg w dniu ogłoszenia wyroku czyli w dniu 11 października 2017 r. Skazany składając wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku, dopiero po ponownym osadzeniu go w areszcie śledczym, pismem z dnia 27 listopada 2017 r., nie dochował ze swej winy, terminu zawitego wynikającego z art. 524 § 1 k.p.k., a więc decyzja o odmowie przyjęcia jego wniosku jest w pełni zasadna.

W tych warunkach, nie znajdując podstaw do uwzględnienia złożonego przez skazanego zażalenia, Sąd Najwyższy postanowił jak wyżej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.