Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNwSK 2010/1/2594

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 17 grudnia 2010 r.
V KZ 75/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia K. Cesarz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie Ł. M. skazanego z art. 280 § 2 k.k. i 280 § 1 k.k., po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2010 r. zażalenia skazanego na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w S. z dnia 28 października 2010 r. o odmowie sporządzania i doręczania skazanemu uzasadnienia wyroku tego Sądu z dnia 25 marca 2010 r., na podstawie art. 437 § 1 k.p.k.

postanowił:

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżone zarządzenie zostało uzasadnione tym, że siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku z dnia 25 marca 2010 r. upłynął oskarżonemu, który był obecny przy jego ogłoszeniu, w dniu 1 kwietnia 2010 r., natomiast oskarżony złożył taki wniosek dopiero w dniu 21 października 2010 r.

W zażaleniu na to zarządzenie skazany podniósł, że uzasadnienie wyroku jest mu potrzebne do "spraw prywatnych", a w ciągu 7 dni nie zdążył napisać wniosku.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Zażalenie żądające w istocie uchylenia zaskarżonego zarządzenia, nie może być uwzględnione. W myśl art. 457 § 2 k.p.k., w razie utrzymania w mocy zaskarżonego wyroku po uznaniu apelacji za oczywiście bezzasadną, uzasadnienie sporządza się na wniosek strony, przy czym art. 422 i 423 k.p.k. stosuje się odpowiednio. Stosownie zaś do art. 422 § 1 i 2 k.p.k., siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie i doręczenia go, dla oskarżonego obecnego przy jego ogłoszeniu biegnie od ogłoszenia wyroku. Złożenie takiego wniosku po 6 miesiącach i 21 dniach ewidentnie więc uchybiło wymienionemu terminowi.

Dlatego, jako trafne, należało utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.