Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNwSK 2010/1/530

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 marca 2010 r.
V KZ 6/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia R. Malarski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie K. P. skazanego z art. 244 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 10 marca 2010 r. zażalenia skazanego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w K. o odmowie przyjęcia kasacji z dnia 11 stycznia 2010 r., sygn. akt V WKK 10/09,

postanowił:

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zażalenie okazało się bezzasadne - i to w stopniu oczywistym. Wywody zamieszczone w środku odwoławczym, dotyczące przede wszystkim kwestii winy, nie odnosiły się do powodów, które legły u podstaw kwestionowanego zarządzenia. Warto zatem przypomnieć, że przyczyną, która zadecydowała o odmowie przyjęcia kasacji, było niezłożenie w zakreślonym terminie kasacji sporządzonej i podpisanej przez adwokata. Kwestie te zostały w sposób jasny i przekonywający wyłożone w uzasadnieniu zaskarżonego zarządzenia. Powtarzanie tej argumentacji byłoby zbyteczne, a więc i w jakimś sensie nieracjonalne.

Dlatego orzeczono jak w dyspozytywnej części postanowienia.