Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNwSK 2010/1/1634

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
V KZ 51/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia J. Matras.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie P. P. skazanego z art. 200 § 1 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. zażalenia skazanego na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w S. z dnia 1 lipca 2010 r. o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie Sądu Apelacyjnego w S. o oddaleniu wniosku o wznowienie postępowania na podstawie art. 545 § 1 k.p.k. w zw. z art. 530 § 3 k.p.k.,

postanowił:

zaskarżone zarządzenie utrzymać w mocy.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2010 r., sygn. II AKo 55/10, Sąd Apelacyjny w S. oddalił wniosek o wznowienie postępowania. Na postanowienie to zażalenie złożył skazany, a zaskarżonym zarządzeniem zastępca przewodniczącego wydziału odmówił jego przyjęcia, powołując się na przepis art. 547 § 1 k.p.k., który nie przewiduje możliwości zaskarżenia takiego postanowienia, jeśli zostało wydane przez sąd apelacyjny lub Sąd Najwyższy. Zarządzenie to zaskarżył skazany, przy czym w argumentacji odnosił się do wyłącznie do - jego zdaniem - niesprawiedliwego wyroku skazującego.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Zażalenie nie jest zasadne. Przedmiotem kontroli Sądu Najwyższego w tym trybie jest li tylko dopuszczalność zażalenia na postanowienie Sądu Apelacyjnego oddalającego wniosek o wznowienie postępowania, a nie ocena prawomocnego wyroku. Z treści przepisu art. 547 § 1 k.p.k. jasno zaś wynika, że na postanowienie o oddaleniu wniosku o wznowienie postępowania, jeśli je wydał sąd apelacyjny lub Sąd Najwyższy, zażalenie nie przysługuje. Zatem zaskarżone zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia jest zgodne z prawem i nie może zostać uchylone. Z tych powodów należało orzec jak w postanowieniu.