Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNwSK 2010/1/529

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 marca 2010 r.
V KZ 5/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia J. Sobczak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie W. W. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 10 marca 2010 r. zażalenia skazanego na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału VI Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w J. G. z dnia 19 stycznia 2010 r., sygn. akt WKK 2/10 o odmowie przyjęcia kasacji na podstawie art. 437 § 1 k.p.k.

postanowił:

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zażalenie skazanego jest bezzasadne.

Zgodnie z dyspozycją art. 524 § 1 k.p.k. kasację można wnieść tylko w określonym we wskazanym przepisie terminie. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyroku sądu odwoławczego (skazany był obecny na rozprawie odwoławczej - k. 555) należy złożyć w nim wniosek o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem, a następnie w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem należy wnieść kasację. Skazany w niniejszej sprawie nie dochował żadnego z tych terminów. Wyrok Sądu Okręgowego w J. G. zapadł w dniu 31 lipca 2009 r. (skazany nie był w tym czasie pozbawiony wolności, a zatem nie istniał obowiązek doręczenia mu tego orzeczenia), pierwsze pismo wskazujące zaś na jego wolę wywiedzenia kasacji skierował do tego Sądu dopiero w dniu 3 stycznia 2010 r.

W tej sytuacji. skoro kasacja nie została wywiedziona w przepisanym terminie, Sąd postąpił prawidłowo. odmawiając jej przyjęcia w oparciu o art. 530 § 2 k.p.k. w zw. z art. 429 § 1 k.p.k.

W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.