V KK 446/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3137849

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2020 r. V KK 446/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Małgorzata Gierszon.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2020 r., sprawy M. D. skazanej 177 § 2 k.k. i art. 178 § 1 k.k. i in.

z urzędu - w przedmiocie połączenia do wspólnego rozpoznania ze sprawą o sygn. akt V KK (...)

Postanowił

1) połączyć do wspólnego rozpoznania sprawy o sygn. akt V KK (...) oraz V KK 446/20 i odtąd postępowanie prowadzić pod sygn. akt V KK (...) jako wcześniej w tutejszym Sądzie rozpoczętemu;

2) zakreślić w repertorium V KK jako załatwioną sprawę V KK (...).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 września 2020 r. do Sądu Najwyższego wpłynęła sprawa w której przedmiotem rozpoznania jest wniesiona przez obrońcę skazanej M. D. kasacja od wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 16 października 2019 r. wydanego w sprawie XVII Ka (...), zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 29 marca 2019 r., sygn. akt II K (...). Sprawę tą wpisano w repertorium V KK pod sygnaturą V KK (...). W dniu 9 października 2020 r. do Sądu Najwyższego wpłynęła od tego samego wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 16 października 2019 r.- kolejna kasacja, tym razem na niekorzyść skazanej sporządzona przez Prokuratora Generalnego i została wpisana do repertorium V KK pod sygnaturą V KK 446/20.

W tej zaistniałej sytuacji kierując się przekonaniem, iż łączne rozpoznanie obu kasacji jest uzasadnione i pożądane, tak ze względów ekonomii procesowej, jak i związanych z potrzebą zapewnienia warunków do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy - należało postanowić jak wyżej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.