Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2569800

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 24 października 2018 r.
V KK 384/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marek Pietruszyński.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie J. K. skazanego za przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. wniosku obrońcy skazanego o wstrzymanie wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt II AKa (...), zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w P. z dnia 28 marca 2017 r., sygn. akt III K (...), na podstawie art. 532 § 1 i 3 k.p.k. postanowił:

wstrzymać wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt II AKa (...) w części odnoszącej się do J. K., to jest w zakresie pkt 3 litera "a" oraz pkt 4 w zakresie utrzymującym w mocy pkt 51 i 54 litera "f" wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 28 marca 2017 r., sygn. akt III K (...).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.