Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509697

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 7 czerwca 2018 r.
V KK 161/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Świecki.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie Ł.O. skazanego z art. 284 § 1 k.k. i in.

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r.,

wniosku obrońcy skazanego o wstrzymanie wykonania orzeczenia zawartego w kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego w S. z dnia 16 listopada 2017 r., sygn. akt II AKa.../17, zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w S. z dnia 15 lutego 2017 r., sygn. akt III K.../13

postanowił: wniosku nie uwzględnić

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.