V K 8/21 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3167719

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 8 kwietnia 2021 r. V K 8/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Dorota Scott - Sienkiel.

W obecności Prokuratora -.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Giżycku w V Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w W. po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2021 r. na rozprawie sprawy

1. E. J. urodzonego (...) w W. syna A. i D. z d. P.

2. P. K. (1) urodzonego (...) w W. syna T. i M. z d. K. oskarżonych o to, że: I. w bliżej nieokreślonej dacie pomiędzy 1 września 2020 r. a 10 września 2020 r. w miejscowości S. gmina W. na terenie działki rekreacyjnej nr (...) działając wspólnie i w porozumieniu po uprzednim wyważeniu okna dostali się do domku letniskowego skąd następnie zabrali w celu przywłaszczenia elementy wyposażenia domku w postaci telewizora marki T., kosiarki spalinowej, podkaszarki, kuchenki mikrofalowej, kuchenki indukcyjnej, lodówki turystycznej, łańcuszka srebrnego, bransoletki srebrnej, alkoholu tj. wódki, nalewki własnej roboty, butów-woderów, mopa parowego, 6 sztuk wędek z kołowrotkami, deski sedesowej, spieniacza do mleka, dwóch lampek na ruch, szlifierki mimośrodowej, akumulatora, panela słonecznego 12V, suszarki do włosów, dwóch anten pokojowych, wentylatora biurkowego, lampki nocnej, grzejnika elektrycznego małego (...), pompy do brudnej wody, kompletu baterii do prysznica, girlandy świetlnej, kuchenki gazowej wolnostojącej trzypalnikowej, drobnych narzędzi ręcznych, żelazka P. tj. mienia o łącznej wartości 6295 złotych czym działali na szkodę (...) S.A przy czym E. J. zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne tj. w przypadku P. K. (1) o czyn z art. 279 § 1 k.k. a w przypadku E. J. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. a nadto P. K. (1) o to, że:

II w nocy z 21/22 września 2020 r. w W. przy ul. (...) na terenie Ośrodka (...) w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru zabrał w celu przywłaszczenia z jachtów zacumowanych przy pomoście trzy akumulatory, dwa plastikowe kanistry na paliwo i benzynę w ilości 15I tj. mienia o łącznej wartości 1235 złotych na szkodę Ośrodka (...) reprezentowanego przez J. K., a następnie z łodzi żaglowej M. R. zabrał w celu przywłaszczenia dwie torby ortalionowe ze sprzętem wędkarskim, plastikową skrzynkę bosmańską z drobnymi narzędziami tj. mienia o łącznej wartości 4000 złotych na szkodę R. F. i M. D. (1) tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

III. w dniu 25 września 2020 r. w W. przy u. Jasnej wbrew przepisom ustawy posiadał substancje odurzające z grupy I-N i IV-N w postaci ziela konopi innych niż włókniste o wadze 5,85g tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) a E. J. o to, że:

IV. w dniu 25 września 2020 r. w W. przy ul. (...) wbrew przepisom ustawy posiadał substancję psychotropową z grupy II-P w postaci amfetaminy o wadze 0,38g natomiast w miejscu zamieszkania w K. (...)/2 gmina W. posiadał ziele konopi innych niż włókniste w postaci suszącego się pojedynczego krzaka ziela konopi innych niż włókniste o masie netto 75,94g, z którego można uzyskać 22 dawki konsumenckie tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.)

1. Oskarżonego E. J. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to:

- za czyn opisany w pkt I aktu oskarżenia - przy przyjęciu, że wartość skradzionego mienia wyniosła 6.695 zł-na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. skazuje go, zaś na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jeden) roku i 2 (dwa) miesiące pozbawienia wolności,

- za czyn opisany w pkt IV aktu oskarżenia na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) skazuje go na karę 4 (cztery) miesięcy pozbawienia wolności.

2. Na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego E. J. karę łączną 1 (jeden) roku i 4 (cztery) miesiące pozbawienia wolności.

3. Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania oskarżonego E. J. w dniach od 25 września 2020 r., godz. 8.15 do dnia 26 września 2020 r. godz. 11.25.

4. Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci substancji koloru białego i gałązki konopi indyjskiej (DRZ (...) i DRZ (...)) i zarządza ich zniszczenie.

5. Oskarżonego P. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to:

- za czyn opisany w pkt I aktu oskarżenia - przy przyjęciu, że wartość skradzionego mienia wyniosła 6.695 zł-na podstawie art. 279 § 1 k.k. skazuje go na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności,

- za czyn opisany w pkt II aktu oskarżenia na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. skazuje go na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn opisany w pkt III aktu oskarżenia na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) skazuje go na karę 4 (cztery) miesięcy pozbawienia wolności.

6. Na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego P. K. (1) karę łączną 1 (jeden) roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

7. Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania oskarżonego P. K. (1) w dniach od 25 września 2020 r., godz. 11.40 do dnia 26 września 2020 r. godz. 16.00.

8. Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci 6 sztuk woreczków strunowych z zawartością suszu roślinnego (DRZ od (...) do DRZ (...)) i zarządza ich zniszczenie.

9. Na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- przez oskarżonych E. J. i P. K. (1) solidarnie na rzecz pokrzywdzonej R. Ż. kwoty 5.140 (pięć tysięcy sto czterdzieści) złotych,

- przez oskarżonego P. K. (1) na rzecz pokrzywdzonego Ż. Ośrodka (...) w W. kwoty 75,00 (siedemdziesiąt pięć) złotych,

- przez oskarżonego P. K. (1) na rzecz pokrzywdzonego M. D. (1) kwoty 2.600 (dwa tysiące sześćset) złotych.

10. Zwalnia oskarżonych od obowiązku ponoszenia opłat i pozostałych kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

na zasadzie art. 424 § 3 k.p.k. zakres uzasadnienia ograniczony do rozstrzygnięcia o karze

Formularz UK 1

Sygnatura akt

V K 8/21

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3-8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. K. (1)

I w bliżej nieokreślonej dacie pomiędzy 1 września 2020 r. a 10 września 2020 r. w miejscowości S. gmina W. na terenie działki rekreacyjnej nr (...) działając wspólnie i w porozumieniu z E. J. po uprzednim wyważeniu okna dostali się do domku letniskowego skąd następnie zabrali w celu przywłaszczenia elementy wyposażenia domku w postaci telewizora marki T., kosiarki spalinowej, podkaszarki, kuchenki mikrofalowej, kuchenki indukcyjnej, lodówki turystycznej, łańcuszka srebrnego, bransoletki srebrnej, alkoholu tj. wódki, nalewki własnej roboty, butów-woderów, mopa parowego, 6 sztuk wędek z kołowrotkami, deski sedesowej, spieniacza do mleka, dwóch lampek na ruch, szlifierki mimośrodowej, akumulatora, panela słonecznego 12V, suszarki do włosów, dwóch anten pokojowych, wentylatora biurkowego, lampki nocnej, grzejnika elektrycznego małego (...), pompy do brudnej wody, kompletu baterii do prysznica, girlandy świetlnej, kuchenki gazowej wolnostojącej trzypalnikowej, drobnych narzędzi ręcznych, żelazka P. tj. mienia o łącznej wartości 6.695 złotych czym działali na szkodę (...) S.A

II w nocy z 21/22 września 2020 r. w W. przy ul. (...) na terenie Ośrodka (...) w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru zabrał w celu przywłaszczenia z jachtów zacumowanych przy pomoście trzy akumulatory, dwa plastikowe kanistry na paliwo i benzynę w ilości 15I tj. mienia o łącznej wartości 1235 złotych na szkodę Ośrodka (...) reprezentowanego przez J. K., a następnie z łodzi żaglowej M. R. zabrał w celu przywłaszczenia dwie torby ortalionowe ze sprzętem wędkarskim, plastikową skrzynkę bosmańską z drobnymi narzędziami tj. mienia o łącznej wartości 4000 złotych na szkodę R. F. i M. D. (1)

III w dniu 25 września 2020 r. w W. przy u. Jasnej wbrew przepisom ustawy posiadał substancje odurzające z grupy I-N i IV-N w postaci ziela konopi innych niż włókniste o wadze 5,85g

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

P. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zachowanie sprawcy przestępstwa stypizowanego w art. 278 § 1 k.k. polega na zaborze cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia. Przez zabór rozumieć należy bezprawne wyjęcie rzeczy spod władztwa osoby dotychczas nią władającej (jak właściciel, posiadacz lub osoba posiadająca do rzeczy inne prawa rzeczowe lub obligacyjne) i objęcie jej we własne władanie przez sprawcę. Kradzież jest przestępstwem umyślnym o charakterze kierunkowym, którego można dopuścić się jedynie w zamiarze bezpośrednim - w celu przywłaszczenia (Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Piotr Kardas Komentarz do art. 278 Kodeksu karnego Zakamycze 2006 W. Świda (w:) I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny..., s. 608; A. Marek, Prawo karne..., s. 522; J. Bafia (w:) J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny..., s. 253-254). Z kolei zachowanie sprawcy przestępstwa określonego w art. 279 § 1 polega na zaborze cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia, przy czym zabór musi zostać dokonany z włamaniem. Celem działania sprawcy musi być włączenie rzeczy do majątku sprawcy, objęcie jej w posiadanie lub postępowanie z nią jak z własną. Dopuszczając się kradzieży z włamaniem, sprawca narusza nie tylko prawo do mienia, lecz także system bezpieczeństwa mienia, który polegał na umieszczeniu go w odpowiednim pomieszczeniu lub schowku albo w innym miejscu wyposażonym w funkcjonujące zamknięcie, w celu ochrony przed kradzieżą (por. wyrok SN z 3 lutego 1999 r., V KKN 566/98, Prok. i Pr. 1999, nr 7-8, poz. 7).

Okoliczności popełnienia przez oskarżonego P. K. (1) czynów z art. 278 i 279 k.k. nie budzą żadnych wątpliwości. P. K. (1) przyznał się do ich popełnienia, a jego wyjaśnienia w pełni korespondują z wyjaśnieniami drugiego z oskarżonych - E. J. oraz pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

W nocy z 21 na 22 września 2020 r. P. K. (1) udał się wraz z E. J. na teren Ośrodka (...). Następnie sam poszedł do jachtów zacumowanych w Ośrodku, skąd zabrał łącznie trzy akumulatory, dwa plastikowe kanistry na paliwo i benzynę w ilości 15 I czyli mienie o łącznej wartości 1235 zł. Następnie z łodzi żaglowej M. R. zabrał dwie torby ortalionowe ze sprzętem wędkarskim, plastikową skrzynkę bosmańską z drobnymi narzędziami czyli mienia o łącznej wartości 4000 złotych na szkodę R. F. i M. D. (1). Wszystkie te rzeczy sam zanosił do swojego samochodu, którym wraz z kolegą przyjechał do Ośrodka. Czynu tego P. K. (1) dopuścił się w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co zostało uwzględnione w opisie czynu i jego kwalifikacji (art. 12 § 1 k.k.).

Czynu z art. 279 § 1 k.k. (pkt I a/o) P. K. (1) dopuścił się działając wspólnie i w porozumieniu z E. J. Wedle powszechnie przyjmowanego w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądu jurydyczna istota współsprawstwa zasadza się na stworzeniu podstaw do przypisania każdemu ze współsprawców całości popełnionego wspólnie przez kilka osób przestępstwa, a więc także tego, co zostało realizowane przez innych współdziałających, przy czym każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność tak, jak gdyby sam "wykonał" czyn zabroniony (a więc zrealizował jego znamiona w całości własnoręcznie), niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających (por. wyrok SA w Krakowie z 15 stycznia 2003 r., II Aka 353/02, Prok. i Pr. 2003, z. 9, poz. 18; wyrok SA w Lublinie z 15 czerwca 2000 r., II Aka 70/00, Prok. i Pr. 2001, z. 5, poz. 24). Trafnie w orzecznictwie zwraca się uwagę, że o wspólnym działaniu w takich warunkach stanowi również brak stanowczego sprzeciwu oskarżonego przeciw przestępnym działaniom, a co za tym idzie, aprobata takiego zachowania, popełnionego na wspólny rachunek (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 19 czerwca 2008 r., II AKa 147/08, Prok. i Pr. - wkł. 2009/2/27, LEX nr 526730).

W bliżej nieokreślonej dacie między 1 września a 10 września 2020 r. P. K. (1) i E. J. udali się razem do m. S. na teren działek rekreacyjnych. Pojechali tam z inicjatywy P. K. (1), jego samochodem. To P. K. (1) pokonał zabezpieczenia w domku stanowiącym własność R. Ż. (podważając okienko w łazience, otworzył je i wszedł do środka - wyjaśnienia P. K. k. 43v-44) a następnie wynosił z niego znalezione w nim rzeczy. E. J. aktywnie mu jednak pomagał, odbierając przedmioty od kolegi i układając je w samochodzie. Otrzymał nadto od P. K. (1) pieniądze za "pomoc". Oskarżeni P. K. (1) i E. J. niewątpliwie zatem działali ze sobą w porozumieniu, mieli wspólny cel-dokonać kradzieży. Każdy ze sprawców przedsiębrał środki zmierzające do dokonania przestępstw nie sprzeciwiając się działaniom podejmowanym na wspólny rachunek przez drugiego ze sprawców, w pełni aprobując je. Szkoda wyrządzona przestępstwem wobec pokrzywdzonej R. Ż. zgodnie z ustaleniami Sądu, wyniosła 6.695 zł nie zaś 6.295 zł. Przyjęta w a/o kwota jest wynikiem popełnionego błędu rachunkowego przy obliczaniu wartości skradzionego mienia.

Czyn określony w art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) jest przestępstwem powszechnym, formalnym i trwałym. Przedmiotem ochrony jest życie i zdrowie społeczeństwa jako całości (życie i zdrowie publiczne). Strona przedmiotowa przestępstwa z art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sprowadza się do niezgodnego z przepisami posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych. (Komentarz do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii dr Tomasz Srogosz Rok wydania: 2008 Wydawnictwo: C.H.Beck) Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika, że u oskarżonego P. K. (1) w toku przeszukania należącego do niego (...) o nr rej (...) (w dniu 25 września 2020 r.) zabezpieczono substancje odurzające z grupy I-N i IV-N w postaci ziela konopi innych niż włókniste, o łącznej wadze netto 5,80 g. Artykuł 33 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dopuszcza używanie środków odurzających grup I-N i II-N oraz substancji psychotropowych grup II-P, III-P i IV-P wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań, a substancji psychotropowych grupy I-P - jedynie w celu prowadzenia badań, natomiast środków odurzających grupy IV-N - tylko w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt - w zakresie wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 44f ustawy. Posiadanie tej substancji w każdym innym przypadku penalizowane jest przez przepis art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. K. (1)

Przy wymiarze kary 1 roku pozbawienia wolności za czyn z pkt I a/o i kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z pkt II a/o Sąd uwzględnił wszelkie okoliczności podmiotowo - przedmiotowe sprawy. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu Sąd wziął więc pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra (cudze mienie), rozmiary wyrządzonej szkody oraz sposób i okoliczności popełnienia czynu. Oskarżony P. K. (1) dokonał kradzieży (w przypadku czynu z pkt I a/o - kradzieży z włamaniem) na szkodę kilku pokrzywdzonych. Wartość skradzionego mienia była znaczna, gdyż w zakresie zarzutu z pkt I a/o wyniosła 6.695 zł, zaś w przypadku czynu z pkt II a/o - 4000 zł.

P. K. (1) kradzieży opisanej w pkt II a/o dokonał samodzielnie, zaś w przypadku kradzieży z włamaniem dokonanej na szkodę R. Ż. - to on był inicjatorem zdarzenia. Oskarżonemu P. K. (1) doskonale znane było miejsce, w którym dokonał tego czynu, gdyż wcześniej w tym miejscu wykonywał zlecenie-stawiał drewniane ogrodzenie. Zapamiętał, że domek który ogrodził, był dobrze wyposażony i wiedzę tę wykorzystał do popełnienia przestępstwa.

Nadto wymierzając oskarżonemu P. K. (1) karę 4 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Sąd uznał, iż jest to kara adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości popełnionego czynu, uwzględniając przy tym ilość posiadanej niedozwolonej substancji. Oskarżony był już karany za inne przestępstwa, w tym również za czyn z art. 62 ust, 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (dane o karalności k. 211-212), co dowodzi, że z dotychczasowych skazań nie wyciągnął praktycznie żadnych wniosków. W dalszym ciągu nie przestrzega porządku publicznego i obowiązujących norm prawnych, ewidentnie je lekceważąc.

Na korzyść oskarżonego P. K. (1) przemawia to, że przyznał się do popełnienia wszystkich zarzuconych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym.

P. K. (1)

6

6

Jednocześnie Sąd na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k., stosując zasadę asperacji wymierzył oskarżonemu P. K. (1) karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. w brzemieniu nadanym z dniem 24 czerwca 2020 r. Sąd wymierza karę łączną w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. W doktrynie przyjęty jest pogląd, że sąd przy wymiarze kar jednostkowych powinien oceniać przede wszystkim stopień społecznej szkodliwości popełnionych czynów i stopień winy sprawcy, natomiast decydując o zasadach łączenia tych jednostkowych kar i wymiarze kary łącznej powinien brać pod uwagę głównie dyrektywy prewencyjne. Kara łączna stanowi bowiem syntetyczną, całościową ocenę zachowań sprawcy, będąc właściwą, celową z punktu widzenia prewencyjnego reakcją na popełnione czyny (Jacek Giezek komentarz do art. 86 k.k., Komentarz Lex 2012). Za zasadą aspiracji przemawiała z jednej strony bliska więź czasowa między przestępstwami (wszystkie popełnione we wrześniu 2020 r.), z drugiej-różnorodzajowość naruszonych dóbr (mienie oraz życie i zdrowie publiczne) oraz okoliczność, że P. K. przestępstw dopuścił wobec trzech różnych pokrzywdzonych.

P. K. (1)

7

7

Stosownie do treści art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczyć należało okres zatrzymania oskarżonego od dnia 25 września 2020 r., godz. 11.40 do dnia 26 września 2020 r., godz. 16.00.

P. K. (1)

9

9

Na podstawie art. 46 § 1 k.k. Sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- przez oskarżonych E. J. i P. K. (1) solidarnie na rzecz pokrzywdzonej R. Ż. kwoty 5.140 zł

- przez oskarżonego P. K. (1) na rzecz pokrzywdzonego Ż. Ośrodka (...) w W. kwoty 75,00 złotych,

- przez oskarżonego P. K. (1) na rzecz pokrzywdzonego M. D. (1) kwoty 2.600 (dwa tysiące sześćset) złotych.

Pokrzywdzona R. Ż. odzyskała część mienia tj. lodówkę turystyczną koloru zielonego (200 zł), suszarkę do włosów (55 zł), girlandę świetlną (40 zł), pompę do wody brudnej (160 zł), kuchenkę indukcyjną dwupalnikową (400 zł), kosiarkę spalinową (700 zł) czyli mienie w łącznej wartości 1555 zł (pokwitowanie k. 153). W tej sytuacji kwota należna od obu oskarżonych na rzecz R. Ż. tytułem obowiązku naprawienia szkody wynosi 5.140 zł.

Nadto Ośrodek (...) odzyskał skradzione przez oskarżonego P. K. (1) akumulatory i kanistry (pokwitowanie k. 147), nie udało się natomiast odzyskać benzyny (15 l). W tej sytuacji na oskarżonego został nałożony obowiązek naprawienia szkody w kwocie 75 zł (wartość skradzionego paliwa). Również pokrzywdzony M. D. (1) odzyskał część utraconych przedmiotów, a mianowicie 4 kołowrotki, 2 wędki, plecak, torbę wędkarską i skrzynkę narzędziową, czyli mienie o łącznej wartości 1400 zł (pokwitowanie k. 144, zeznania M. D. k. 139). W tej sytuacji na oskarżonego P. K. (1) został nałożony obowiązek naprawienia szkody w pozostałym zakresie, czyli w zakresie kwoty 2600 zł.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. K. (1)

8

8

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Sąd orzekł obligatoryjny przepadek dowodów rzeczowych w postaci 6 woreczków strunowych z zawartością suszu roślinnego (DRZ od (...) do DRZ (...)) jednocześnie zarządzając ich zniszczenie.

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Brak było podstaw do warunkowego zawieszenia wykonania kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wobec P. K. (1) z uwagi na jej wymiar przekraczający 1 rok (art. 69 § 1 k.k.) oraz okoliczność, że oskarżony w czasie popełniania przestępstw był już skazany na karę pozbawienia wolności ((...)

7. KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Podpis

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.