Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724198

Wyrok
Sądu Rejonowego w Toruniu
z dnia 11 marca 2019 r.
V GC 1363/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Maria Szymańska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2019 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko S. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej S. W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w K. kwotę 8 164,48 zł (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy) z odsetkami:

- od kwoty 737,26 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 11 marca 2017 r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 737,26 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 11 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 737,26 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 16 maja 2017 r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 737,26 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 13 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 737,26 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 12 lipca 2017 r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 737,26 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 10 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 737,26 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 12 września 2017 r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 737,26 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 10 października 2017 r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 737,26 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 10 listopada 2017 r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 172,66 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od 6 marca 2018 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 168,79 zł (sto sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) w wysokości odsetek ustawowych od 6 marca 2018 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 168,68 zł (sto sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od 6 marca 2018 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 166,95 zł (sto sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od 6 marca 2018 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 169,06 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć złotych sześć groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od 6 marca 2018 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 170,18 zł (sto siedemdziesiąt złotych osiemnaście groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od 6 marca 2018 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 170,47 zł (sto siedemdziesiąt złotych czterdzieści siedem groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od 6 marca 2018 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 172,36 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od 6 marca 2018 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 169,99 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od 6 marca 2018 r. do dnia zapłaty.

II zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2 117 zł (dwa tysiące sto siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.