Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1619223

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 września 2013 r.
V CZ 40/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca).

Sędziowie SN: Anna Kozłowska, Krzysztof Strzelczyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Sławomira G. przeciwko Skarbowi Państwa - Przewodniczącemu Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w G. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 września 2013 r., zażalenia powoda na postanowienie Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 11 marca 2013 r. (...),

1.

oddala zażalenie;

2.

przyznaje adw. Krystianowi Ć. od Skarbu Państwa - Sądu Apelacyjnego w K. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych powiększoną o 23% podatku VAT tytułem wynagrodzenia za udzielenie powodowi z urzędu nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu zażaleniowym.

Uzasadnienie faktyczne

Powód dnia 1 marca 2013 r. wniósł o doręczenie mu odpisu wyroku Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 5 lutego 2013 r. wraz z uzasadnieniem. Twierdził, że w dniu tym uzyskał drogą telefoniczną wiadomość, iż jego wniosek o odroczenie rozprawy nie został uwzględniony i rozprawa odbyła się w dniu 5 lutego 2013 r. Ponieważ nie został poinformowany o oddaleniu wniosku o odroczenie rozprawy, nie wiedział, że rozprawa się odbyła i zapadł na niej niekorzystny dla niego wyrok. Powyższe okoliczności w połączeniu z trudną sytuacją życiową powoda, przedstawioną we wniosku, stanowią uzasadnienie jego wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej w trybie art. 168 k.p.c., świadczą bowiem - zdaniem powoda - o tym, iż niedotrzymanie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez powoda.

Sąd Apelacyjny w K. postanowieniem z dnia 11 marca 2013 r. oddalił wniosek powoda o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tego Sądu z dnia 5 lutego 2013 r. oraz odrzucił wniosek powoda o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego wyroku. Podkreślił, że powód został zawiadomiony o terminie rozprawy w dniu 11 stycznia 2013 r. W dniu rozprawy, to jest 5 lutego 2013 r., skierował do Sądu drogą elektroniczną pismo, w którym wniósł o ponowne odroczenie terminu rozprawy (pierwotnie odroczono rozprawę w dniu 14 grudnia 2012 r., również na wniosek powoda), z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad chorą żoną. Na rozprawie w dniu 5 lutego 2013 r. wniosek powoda został oddalony i Sąd ogłosił wyrok. Ponieważ powód znał datę rozprawy, jako strona dbająca w sposób należyty o swoje interesy, powinien był w terminie otwartym do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku zasięgnąć informacji dotyczących stanu sprawy. Obowiązujące przepisy nie nakładają bowiem na Sąd obowiązku informowania strony, która została zawiadomiona o terminie posiedzenia jawnego i nie była obecna przy ogłoszeniu wyroku zarówno o jego treści, jak i o przebiegu posiedzenia i treści rozstrzygnięć wydanych na rozprawie. Konsekwencją oddalenia wniosku o przywrócenie terminu jest z kolei odrzucenie wniosku powoda o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 września 2012 r. z uwagi na zgłoszenie wniosku o uzasadnienie po upływie tygodniowego terminu od ogłoszenia sentencji (art. 328 § 1 w związku z art. 391 § 1 k.p.c.).

Powód wniósł zażalenie na postanowienie Sądu Apelacyjnego, zarzucając naruszenie art. 168 § 1, art. 328 § 1 k.p.c. w związku z art. 361 k.p.c. oraz art. 233 k.p.c.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W zażaleniu trafnie powołano się na ustalony w orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd, że brak winy strony w uchybieniu terminu, o którym mowa w art. 168 § 1 k.p.c., podlega ocenie na podstawie wszystkich okoliczności konkretnej sprawy i z uwzględnieniem obiektywnego miernika staranności, jakiej można i należy wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy (zob. np. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2007 r. I CZ 108/2006 LexPolonica nr 1826346, z dnia 26 kwietnia 2007 r. III CZ 22/2007 LexPolonica nr 3934009, z dnia 14 kwietnia 2008 r. II UZ 28/2007 OSNP 2009/15-16 poz. 214, z dnia 28 maja 2008 r. I UZ 3/2008 LexPolonica nr 8550247, z dnia 24 listopada 2009 r. V CZ 57/2009 LexPolonica nr 3854159, z dnia 21 lipca 2010 r. III CZ 22/2010 LexPolonica nr 6714503, z dnia 16 lutego 2011 r. II CZ 209/2010 LexPolonica nr 3878421, z dnia 23 listopada 2011 r. II UZ 41/2011 LexPolonica nr 5806246, z dnia 18 maja 2012 r. IV CZ 165/2011 LexPolonica nr 4940539, z dnia 6 lipca 2012 r. V CZ 25/2012 LexPolonica nr 4938290). W każdym przypadku przy ocenie braku winy, jako przesłanki przywrócenia terminu uchybionego przez stronę dotkniętą nawet ciężkim schorzeniem, należy uwzględniać wymaganie dołożenia należytej staranności człowieka przejawiającego dbałość o swe własne życiowo ważne sprawy. Choroba lub schorzenie, nawet przewlekłe, może być uznana za okoliczność usprawiedliwiającą niezachowanie terminu tylko wówczas, gdy rzeczywiście uniemożliwia podjęcie czynności procesowych, choćby przy pomocy osób trzecich. Natomiast odczuwane przez stronę dolegliwości lub okresowe zaostrzenia przewlekłego schorzenia nie mogą być potraktowane same w sobie jako przyczyna usprawiedliwiająca bezczynność strony (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2012 r. II UZ 6/2012 LexPolonica nr 4974170). Wbrew stanowisku powoda, nie wyłącza winy w rozumieniu art. 168 § 1 k.p.c. choroba jego najbliższych mianowicie, żony i dzieci, która nie uzasadnia nieinteresowania się przez powoda stanem jego sprawy przez prawie miesiąc.

Z przedstawionych powodów orzeczono, jak w sentencji (art. 39814 w związku z art. 3941 § 3 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.