V CZ 106/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2630592

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2019 r. V CZ 106/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Karol Weitz.

Sędziowie SN: Monika Koba (spr.), Anna Owczarek,.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku T. S.A. w K. przy uczestnictwie P. K. i Z. K. o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 lutego 2019 r.,

zażalenia uczestników na postanowienie Sądu Okręgowego w O. z dnia 27 sierpnia 2018 r., sygn. akt II Ca (...), WSC (...) uchyla zaskarżone postanowienie, pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w O. odrzucił skargę kasacyjną uczestników Z. K. i P. K. od postanowienia tego Sądu z dnia 6 listopada 2017 r. W motywach rozstrzygnięcia wskazał, że usunięcie braku formalnego skargi kasacyjnej przez złożenie pełnomocnictwa procesowego uprawniającego radcę prawnego G. S. do reprezentacji uczestników w postępowaniu kasacyjnym nastąpiło z uchybieniem tygodniowego terminu, skoro wezwanie do usunięcia tego braku zostało doręczone w dniu 19 lipca 2018 r., natomiast pełnomocnictwo zostało złożone dopiero w dniu 14 sierpnia 2018 r.

W zażaleniu na to postanowienie uczestnicy zarzucili naruszenie art. 130 § 2, art. 233, art. 3984 § 3, art. 3986 § 1 i 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. przez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że pełnomocnik uczestników usunął braki formalne skargi kasacyjnej po terminie oraz błąd w ustaleniach faktycznych polegający na błędnym przyjęciu daty odbioru przesyłki pocztowej.

Przy piśmie procesowym z dnia 8 lutego 2019 r. skarżący przedstawili odpowiedź Poczty Polskiej S.A. na zgłoszenie reklamacyjne z dnia 26 października 2018 r. dotyczące rozbieżności w dacie odbioru oraz danych odbiorcy przesyłki poleconej o numerze (...) domagając się przeprowadzenia z niego dowodu na okoliczność daty doręczenia pełnomocnikowi skarżących wezwania do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Z przedstawionej przez uczestników postępowania odpowiedzi Poczty Polskiej S.A. na zgłoszenie reklamacyjne wynika, że przesyłka - zawierająca wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi kasacyjnej przez złożenie pełnomocnictwa uprawniającego radcę prawnego G. S. do reprezentacji skarżących w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym - po dwukrotnym jej awizowaniu w dniach 23 lipca 2018 r. i 31 lipca 2018 r. została odebrana przez pełnomocnika uczestników w placówce pocztowej w dniu 7 sierpnia 2018 r. Poczta Polska S.A. wyjaśniła, że listonosz podczas doręczania w dniu 19 lipca 2018 r. przesyłki pomyłkowo odznaczył tę przesyłkę w mobilnym urządzeniu, jako doręczoną. Wyjaśniła również, że po zaakceptowaniu podpisu w aplikacji mobilnej nie ma możliwości skorygowania danych odbiorcy, dlatego też w przekazanym do Sądu elektronicznym potwierdzeniu odbioru widnieje niewłaściwa data doręczenia przesyłki oraz podpis niewłaściwego odbiorcy (k. 628). Wyjaśnienia te korespondują z zapisami systemu śledzenia przesyłek (k. 641) i pieczęciami Urzędu Pocztowego (...) na kopercie w której zostało przesłane wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej (k. 642 verte).

W konsekwencji brak było podstaw do odrzucenia skargi kasacyjnej, skoro usunięcie przez skarżących w dniu 14 sierpnia 2018 r. jej braku formalnego nastąpiło z zachowaniem tygodniowego terminu (art. 3986 § 1 i 2 k.p.c.).

Z tych względów, na podstawie art. 39815 § 1 w zw. z art. 3941 § 3 k.p.c. Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji. Orzeczenie o kosztach postępowania zażaleniowego pozostawiono do rozstrzygnięcia w orzeczeniu kończącym postępowanie zainicjowane wniesieniem skargi kasacyjnej (art. 108 § 1 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.