V CSK 58/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2521679

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2018 r. V CSK 58/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Monika Koba.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Z.Z. przeciwko R.K. o zapłatę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 25 czerwca 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego we W. z dnia 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt I ACa (...)/17,

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.