Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1619218

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 11 września 2013 r.
V CSK 552/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Anna Owczarek.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Reginy K. przeciwko Elżbiecie B. o złożenie oświadczenia woli, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 11 września 2013 r., na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego we W. z dnia 27 czerwca 2012 r. (...),

1.

umarza postępowanie kasacyjne,

2.

przyznaje adwokatowi Łukaszowi Ś., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ś. od Skarbu Państwa - Sądu Apelacyjnego we W. kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) zł, powiększoną o należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej powódce Reginie K. w postępowaniu kasacyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Powódka Regina K. wniosła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we W. z dnia 27 czerwca 2012 r., którym oddalono apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Ś. z dnia 21 marca 2012 r. oddalającego powództwo o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w W. przy ul. R. 6 w następstwie odwołania darowizny.

Pełnomocnik powódki pismem procesowym z dnia 30 sierpnia 2013 r. cofnął skargę kasacyjną i wniósł o przyznanie wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną powódce z urzędu. Do wymienionego pisma procesowego załączono oświadczenie powódki o "woli wycofania skargi kasacyjnej."

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył:

Cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne, przy czym powyższej czynności procesowej może dokonać sama strona, pozbawiona - co do zasady - w postępowaniu kasacyjnym zdolności postulacyjnej (art. 39821 k.p.c.). Wskazana czynność nie podlega następczej kontroli sądu, który jest nią związany. W wypadku cofnięcia skargi przed przedstawieniem akt Sądowi Najwyższemu funkcjonalnie właściwy dla podejmowania dalszych czynności jest sąd odwoławczy. W związku z tym, że akta zostały już przedstawione Sąd Najwyższy na podstawie art. 39821 k.p.c. w zw. z art. 391 § 2 k.p.c. umorzył postępowanie kasacyjne.

O kosztach postępowania kasacyjnego, obejmujących wynagrodzenie adwokata za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną powódce z urzędu, postanowiono zgodnie z § 13 ust. 4 pkt 2 w zw. z § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 461).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.