V CSK 547/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2690966

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2019 r. V CSK 547/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Karol Weitz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa S. Sp. z o.o. w L. przeciwko I. Sp. z o.o. w W. o zapłatę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 maja 2019 r., na skutek skarg kasacyjnych obu stron od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 23 maja 2018 r., sygn. akt I AGa (...),

1. oddala wniosek powódki o zobowiązanie do złożenia pisma przygotowawczego zawarty w pismach z dnia 23 kwietnia 2019 r. i z dnia 22 maja 2019 r.,

2. zwraca pismo przygotowawcze powódki z dnia 22 maja

2019 r.,

3. przyjmuje obie skargi kasacyjne do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.