Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2642400

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
V CSK 4/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa J. K. i A. K. przeciwko K. M. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 8 kwietnia 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego (...) z dnia 12 czerwca 2018 r., sygn. akt I ACa (...),

1) wobec cofnięcia skargi kasacyjnej umarza postępowanie kasacyjne na podstawie art. 39821, 391 i 355 k.p.c.,

2) koszty postępowania kasacyjnego znosi wzajemnie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.